תודיסחה תעונת

יודנל לאלצב

א"פ ןויליג ,םיינחמ :ךותמ


ןהיתוטישו םינושה םהיפנע לע תודיסחה תורצח תולשלתשה תא רקוס רמאמה :ריצקת
.ונימי דעו ,תודיסחה תעונת דסיימ ,ט"שעבה זאמ תונושה

הירוטסיה ,הירגנוה-תידוהי הירוטסיה ,ןילופ -תידוהי הירוטסיה ,תודיסח :חתפמ תולימ
,היסור-תידוהי


רבכ תבשחנה הפוקתב (1750) ,יששה ףלאל תיששה האמה תישארב הלגתנ תודיסחה לש הרוא
ינצינ רבכ וארנ רפסמ תונידמב .תיתפרצה הכפהמה ינפל תוטעומ םינש "שדחה ןמזה" תפוקתל
ימיל ךשמה וז הפוקת התייה ,ידוהיה םעה לא םימעה יסחי יבגל םלוא ,תילכלכה תוחתפתהה
שורגה תוריזג הכלהל תומייק ןיידע ויה תיברעמה הפוריא תונידממ המכב .םיכושחה םייניבה
הניחבמ םלוא םיינרות םיידוהי םיזכרמ וחתפתה הפוריא לש החרזמב וליאו ,םידוהיה דגנכ
.אושנמ םישק םיאנתב ,םיירכונה םינכשה לש םדובעשל םינותנ ויה תילכלכ
,ידוהיה לש ותמוק תא הפיקזהש דבלב וז אל ,וז הפוקתב קפואב העיפוהש תודיסחה תעונת
ידוהיה רוביצה לש ונרק תאלעהב דבכנ הקלחש אלא ,רחבנה םעל ותוכייש לע תואגתהל
תיב לכל הרוא תא חירזהל הכישממ איה התע דעו זאמו ,דחי םג תינחורו תימשג הניחבמ
.םש אוה רשאב לארשי

תוריזג ןמיסב ןיידע ודמע ,התישארב העונתה החמצ ןהבש ץראה ילבח ינש ,ןילהאוו הילודופ
רחאל .ולא תונידמב היה ירקיעה הגירהה איגו ,לארשימ תובבר הברה ודמשוה ןהבש ,ח"ת
ואיבהש ,םידבשה תומחלמ ואב ,זא דע התמגודכ התייה אלש ,הפוריא חרזמ תוליהקב וז האוש
.תוידוהיה תוליהקה ירדס תא ןיטולחל ושבישו ,הנידמל ןברוח
םיאתבשה י"ע הרצונש היסומלרדנאה ללגב רערעתנ לארשי תוליהקב ימינפה ןוטלשה ףא
רחאל ,תישימחה האמה תליחתב התישארש ,תוידוהיה תוליהקה ךותב הכובמה .םהיחיפסו
יחיפסו ,הלסוח םרט ,יבצ יתבש לש לבהה תנומא תחימצל עקר השמיש הקלחבו ,ח"ת תוריזג
םקלח תא םה ףא ומרת םיירכונה תונוטלשה .לארשי תיבב ועגפו םשו הפ וארנ תואתבשה
חרזמב תודהיה לש יזכרמה דסומה אוה ,"תוצרא עברא דעו" קוריפ י"ע ,ימינפה בצמה רוערעל
.הלעמו הנש םייתאמכ ךשמב הפוריא

תימינפה תוררופתהה ימי םצעב ,תיללכה הכובמה ימי םצעב יכ ,םורממ םיקולא דסח הז היה
םינומהה ברקב טילשהלו ,םעה יטושפ תא דכלל החילצהש תודיסחה תעונת המק ,תוליהקב
תעונת לש תודוסיה דחא הווהמה ,יתרבחה דוכילה תשגדה ךות ,תימינפה תעמשמה תא
.תורודה ךשמב התוינויח לע ורמשש ,תודיסחה
תמכח לע םיססובמ תודיסחה תרות תונורקע ?תודיסחה תעונת לש םידחוימה היכרע םה המ
םידיסח ,הלוגסה ישנא תא קר אל םביבס ודכיל םידיסחה ינושאר ךא ,הלבקה איה רתסנה
םהילע ולביקו ומייק םה .תינחור הניחבמ םתוא ולעהו םעה יטושפ תא םג אלא ,השעמ ישנאו
תעונת לש הדוחיי איה וז .דבלב הלוגס ידיחי לש םתלחנ םינפל ויהש ,הלבקה תוגהנה
.הזה םויה דעו התויה זאמ ,תודיסחה

ולכי אל ,לארשימ םדאה לש םיינחורה ויכרע תאלעה תא םהיניע דגנל וביצהש תודיסחה ירומ
יעדוי לש םשפנ תגרע תא תוורל הקיפסה תודיסחה תרות םא .םעה תלד לע םינפ םושב רתוול
ידי לע םהל הנתינ וזו ,דודיעו םחונ תלמ עומשל וקקותשה םעה יטושפ ירה ,הידמולו הרות
.םייח תוחרואב םתוא וכירדהו םעה לא ודריש תודיסחה ירומ

תא תודיסחה ירומ וחיסה אל ,לארשי תיב ינומה לש תינחורה םתאלעהל םתגאד םע דבב דב
םהיתולאשמל םיניזאמ ויה םהילא םידרוי ויהש העשבו ,םיימשגה םהיכרצמ םתעד
ויה םהילכיהל םיאבה .תיבבלה םתכרבב םאו םימוחינ ירבדב םא ,םהילע לקהל םילדתשמו
ובשח םה ,םהיתובר ילכיהל םכרדבש הלא ףאו ,הזה םלועה ילבה לכמ ןיטולחל םילעתמ
'דל וסנכנשמ ירה ,םימחרו העושי תדוקפב וינפלמ ךרבתהלו ,ימשגה םלבס תא םהינפב תולעהל
.םבבל יעגנ רוהיטב וקסעו ואולמו םלוע םבלמ וחיכשה םהיתומא
,תפומ-שיאכ וייחב דוע םסרפתנ רשא ,בוט םש לעב לארשי יבר אוה ,תודיסחה תעונת ללוחמ
דיב םשה רבד היה היה".ותלודג תא רידגהל םהיפב םילמ ואצמ אל רבכ וילא םיברוקמהו
יבר בתכ ךכ - "םוקי ימ רפעל וירחאו ,והומכ םק אל םינומדקהמו היה דחא ,"בוט םש לעב"ה
אימש ןמ שידקו ריע" .דבלב תורופס םימעפ ט"שעבה ינפ תא תוארל הכזש ,קסבטיומ ילדנמ
תופוקת יקחרממו ,ץינזוקמ דיגמה ,לארשי יבר וילע בתוכ - "הילע םירדלו ץראל ריאהל ,תיחנ
לארשי ימי ירבדב הנפמ ללוחש ,םיקנעב לודגה םדאה לש תרהוזה ותומד רתוי דוע הקיהבמ
.םינורחאה תורודב

תא דדועל םדיקפת תא וארש םירתסנ םיקידצ תדע לע ט"שעבה הנמנ ת"ידבח תרוסמ יפל
ינב .ת"ישה תדובעל םתוא ברקלו המימתהו הטושפה םתנומאב םתוא קזחל ,םעה ינומה
הנומאה קוזיחב םיקסועו םיחדנה םיבושיבו םירפכב םירזחמ ויה ט"שעבה םשארבו הרובחה
רידחהל םהיצמאמב וחילצה םהו ,לעשו דעצ לכ לע ,םדאה לע ה"בקה לש תיטרפ החגשהב
,ידוהיה לש וכרע תרכה תא םרבד יעמוש ברקב
ןואג ומכ ותלעמ תוהמ םצעב אוה הלענ ,בקעיו קחצי םהרבא ינבמ דחא לכש"
דומיל ,הז ללכבו ,'ה תדובע ידי לע ומצע תא תולעהל בייח אוה יכ םא ,םינואגה
."ויתועידיו וחוכ יפל דחאו דחא לכ ,הרותה
תוידוהי תוליהקמ םיקוחרה ,םיחדינה םירפכל זא ואציו הדובעל ובדנתה םיכרבאו םיריעצ
,םיטושפה םירוהה תאו ,שמוחו רודיס ,ב"א תוקוניתה תא םידמלמ ויה ןאכ ,תורדוסמ
השעי רשא ,םוי םוי תוכלה תא םתוא ודמילו םייח תוחרואב וכירדה ,םימימתהו םירשיה
.םהב יחו םדאה םתוא

.תודיסחה תרות תא ץיפהל לחהו םיברל זונגה ורוא תא ט"שעבה הליג םורממ תואה ול ןתינשמ
סינכהל ,לארשי תיב ןרק תא תולעהל םהיתולועפב ולחה ,תודיסחה תעונת ינושאר ,וידימלת
תחת דכלל וחילצה רצק ןמז ךותו ,'ה תווצמ תרימשבו הרותה דומילב תובהלתהו םייח חרוא
תיזכרמה העונתה תויהל הכפה תודיסחה תעונתו ,תובורמ םינש ורבע אל .תובברו םיפלא םלגד
.תיחרזמה הפוריא תודהיב

ט"שעבה םוקמ אלממ - שטירזעממ דיגמה
ונמנ וידימלת ןיב .הזה םלועה ןמ ותריטפ רחאל םג ימינפה דוכילה תא םייקל עבת ט"שעבה
,אקנודורוהמ ןמחנ יבר ןוגכ ,תובר םינש וידי לע םימ וקציש םיבר םהיניבו ,םיבוטו םילודג
"חיכומ"ה ביל אדוהי יבר ,ותיב ןמאנל היהו וב קבדש "םינושארה םידיסחה" תרובחמ
תודלות" לעב האנלופמ ףסוי בקעי יבר ,הניארקואב העפשהה ילעבו םשה ישנאמ האנלופמ
סחנפ יבר ,וירפסב ובר ירבד תא חיצנהש ,בתכב תודיסחה תרות יציפמל ןושארה ,"ףסוי בקעי
םלוא ,"םחרמ שודק"כ ,ט"שעבה לש ונב ,יבצ יבר עדונ ןכ .ליבונרשטמ םוחנ יברו ץירוקמ
םהילע ולביק הרובחה ינבו ,שטירזעממ "דיגמ"ה אוה רעב בוד יבר תא דיעוה ומוקמ אלממכ
.האלמה ותורמ תא
לצאש דועב .הגהנהה ירדסב םייוניש סינכה ,שטירזעמל העונתה זכרמ תא ריבעהש ,"דיגמ"ה
שולחו היה הלוחש ,"דיגמ"ה עבק ,העש לכבו תע לכב םיאצויו םיסנכנ םיאבה ויה ט"שעבה
.ול ועירפי אלש רומשל ,רדחה חתפב בצוה שמשמו ,וילא םיאבה תלבקל עובק ןמז ,ופוגב
שמשמהו ,שטירזעמל האנלופמ ףסוי בקעי יבר אב רשאכש ,תצרמנ ךכ לכ התייה רדסה תרימש
.דיגמה לש ורדחל סנכיהל ול ןתינ אל ,וריכה אל

,הלש דוסיה תונורקע תא עבקו תודיסחה תעונת לש היתודוסי תא חינהש ט"שעבה תובקעב
םעה תא תעד דמיל אוה .תינויע הניחבמ התוא ססיבו שטירזעממ דיגמה ביחרה

רבד לכב יכ תיקולאה תואיצמה ,ןיעב ןיע תוארלו ריכהל ,םהינפ לע ותארי היהת ךיא"
םירבדה וליפא ,תויח םהב אצמנ אלש ,םלועב רבד ךל ןיאו ,ש"תי ארובה תויח שי רבדו
ויה םהלש תויחה אלמלא יכ ,תיקולא תויח םהב שי ,םיממודו םינבאכ םיימשג רתויה
וחוכ תא רבדו רבד לכב ריכיש 'ךיבא יקולא תא עד' תניחב יהוזו ,ןיאו ספא קפס ילב
."'ודובכ ץראה לכ אלמ' יכ ,ארובה לש
.תודיסחה תרות לש דוסיה תונורקעמ אוה ,"הינימ יונפ רתא תיל" הז ןורקע

בלסרבמ ןמחנ יבר לש דחוימה וליבש
זוביזעממ ךורב יבר םהו ,לדא הדיחיה ותב ינב םלוא ,הדע גיהנה אל יבצ 'ר ט"שעבה לש ונב
יבר .םהירוגמ תורייעב םהיתורצח תא ומיקה ,"לגד"ה לעב בוקלידסמ םירפא םייח השמ יברו
עבוק ומצעל דחוימ קרפ םלוא ,תודיסחה יכרד לע ורוד ילודגמ המכ םע הכרעמב דמע ףא ךורב
ותרות תא הארו ,תודיסחה תוכילהב דחוימה וליבש תא ול ללסש ,בלסרבמ ןמחנ יבר ודכנ
.ט"שעבה ובס לש ודוסימ ,תודיסחה ךרדל ןמאנ ךשמהכ

הלודג הוצמש" המצע החמש לע ףסונ .החמשב תזמורמה ותרות תא ורידגהש וידימלתמ שי
תוצמה לכ תא םייקל - "ךורע ןחלו'ש" :ה"חמש לש תובית ישארב םג ,"דימת החמשב תויהל
אל תרהטמ איהש - "הוק'מ" ,םיקסופה לכ תעדלו ,םירודיהה אלמב ןהיקודקדו ןהיטרפ לכל
שדקמה תיב ןינבל הפיאשה תא תלמסמה - "תוצ'ח" ,שפנה תא םג םא יכ ףוגה תא קר
ןמ הלודגו הנוילע הלעמ" וירבדל איהש - 'תודדובת'ה - ביבח ןורחאו ,הרהמב המלש הלואגלו
ירבדב ונוק ןיבל וניב ותחיש שרפל תודדובתהל ,רתוי וא העש םוי לכב ול עובקל ונייה ,לכה
.תמאב ותדובעל וילא וברקיש ,ךרבתי וינפל ןנחתהלו שקבל ,סויפו יוציר

אופא ןיאו ,אוהש לכ רותיו וא רועיש לכ אלל ,תודיסחה לש דוסיה יכרע תרימשל ןעט ןמחנ יבר
תורודל וארנ ויתובקעב םיכלוהה .תדחוימה וכרדלו ול ודגנתהש ורוד ילודגמ ויה יכ אלפ לכ
לע ולעה אלש וזכ הדימב םבר תא םידימלתה וכירעה רבד לש ותימאל םלוא ,םיינוציקכ םיבר
לע ןמחנ יבר תרות תא הלעהש ,ןתנ יבר ,ןמאנה דימלתה ףא .םוקמ אלממ ול אצמיש םתעד
יבר חיטבה חטבה .דימלתכ אלא ומוקמ תא אלימ אל ,תדחוימה וכרדל תושפנ השעו בתכה
זאמו ,קדצ לאוג תאיב דע ךעדת אל ודי לע התלעוהש תבהלשה יכ ,וינומא ירמושל םהל ןמחנ
.םימורמ יזנגב רשא םברל םינומא רומשל ויתובקעב םיכלוהה םיפיסומ התע דעו
תיחרזמה הפוריא תוליהקב תטשפתמ תודיסחה
תודיסחה תרות תא ץיפהל וידימלת תא רגישו ט"שעבה תובקעב ךלה שטירזעממ דיגמה
רחאל ףא .ןילופו היסור יבחרב םינומה הפיקהו העונתה הטשפתה וימיב .םיקוחרלו םיבורקל
.תודיסחל םיזכרמ וברתנ דחאה זכרמה םוקמבו טשפתהל תודיסחה תעונת הפיסוה ,ותריטפ

םאתהב ,ותרוצ תא תוושל ותצורמב רהנ לש וכרדמו ,ןדעמ אצוי רהנכ הלשמנ תודיסחה
תרות .םוקמו םוקמ לכב הנושה םילקאלו ,וכוליה ךרדב םייסיפו םייפרגואיג םילדבהל
דיגמה ומוקמ אלממ ודימלתו ט"שעבה ,םייח םימ ראב ןיעממ ,שדוקב הדוסי תודיסחה
תיב ןיאו ,םידחוימ םינווג הל וולתנ התופעתסהו התוטשפתה םע ,םימיה תוברבו ,שטירזעממ
ףקתשמ הפוקת לש הריואש םהמו ,םהילע עובט םוקמה םתוחש םהמ ,שודיח אלב שרדמה
.םהב

וידימלת ,היצילגב תודיסחה תגהנה תא זכירו קנעזילב ובשומ תא עבק ךלמילא 'ר יברה
יברו רודמאמ לקייח םייח יבר י"ע ,ןילופב התוא וציפה ץינזוקמ דיגמהו ןילבולמ "הזוח"ה
יבר לש םקלחב לפנ וז הנידמב תודיסחה תצפהו ,אטילל הנושארל העמש עיגה ןילראקמ המלש
תוליהקב תודיסחה תונייעמ תא וציפהש ,ידאלמ ןמלז רואינש יברו ,קספטיומ ילדנמ םחנמ
.הנבלה היסורו ןיסייר לבח ,אטיל
ןילרק לש הדוסימ תיאטילה תודיסחה
יציפמ ילודג .אטיל תונידמב לארשי תוליהקל רודחל החילצה תודיסחה לש הרוא יוליג םע
ןרהא יבר דוחיבו ,רודמאמ לקייח יבר ,קספטיומ ילדנמ םחנמ יבר ויה וז הנידמב תודיסחה
תכ םשב םידיסחה םיארקנ םינושארה םידגנתמה יבתכבו ,"לודגה ןרהא 'ר" אוה ,ןילרקמ
."םיינילרקה"

ריצה תא הווהמ הליפתה ירה רמול אצמת םאו ,תובהלתהב הליפתה תדובעב ןייטצה ןרהא יבר
איה תודיסחה תודוסימ דחא .הב םיבלושמו המע םיכורכ תודיסחה תונורקעש יזכרמה
'הל אלא םינווכמ ויהי אל םדאה לש ויתובשחמו וישעמ לכש רמולכ ,'הב תידימתה תוקיבדה
תירקיעה ךרדה איה הליפתהש אלא דבלב וז אלו ,הליפת י"ע אלא ,ךכל עיגהל רשפא יאו ,ודבל
ולוכ םלועה תא גיהנמה ,ורצויל תטלחומה ותופיפכ תטלבהלו םדאה לש ותולת תשגדהל
תליפת יבגל םירומא םירבדהו ,לארשי ומע תליפת לוקל תובושק וינזואו ,םימחרה תדימב
.דחי םג דיחיהו םיברה

תודיסחה ישארו ,ובל תולאשמ תא םג טרפל יאשר אוה ,םוקמ לש וחבשב רפסמ םדאהש רחאל
םהבש הגרדמה ילעב םלוא ,לודגו ןטק רבד לכ לע הליפתב תוברהל םרבד יעמוש תא ודדוע ףא
ךרוצ הב ואר דיחיה ךרוצ הליפתב וארשמ רתויו ,םה םהיתולאשמל םיברה יכרצ תא ומידקה
.ארפעמ אתניכש אמקואל ,םורמל םהיניע תא ואשנ ,םה םתחוורל ונווכתהשמ רתויו ,הובג

המלש יבר ודימלת ךא ,"דיגמ"ה לש וייחב דוע רטפנ ,תובהלתהה תבהלב ףרשנש ןרהא יבר
.ןילהוול רבע אוהו םידגנתמה תופידר ורבגש דע ,ןילרקב ומוקמ תא אלימ
תולעתהל בייח םדאהש ,ט"שעבה לש ותארוה חורב ,ללפתהל דציכ ןרהא יברמ דמל המלש יבר
לעמ חפט הובג" אוהש ודגנכ ןעט םנמא ידאלמ ןמלז רואינש יבר .שפנ תוריסמ ידכ דע ותלפתב
םכירדהל ידכ וחקל יעמוש לא תדרל ודיב התלעש דע הברה למע המלש יבר םלוא ,"עקרקה ינפ
דמעש העשב ,קזוק דיב גרהנ רשאכ ,שממ לעופב ושפנ תא רסמ רבד לש ופוסב .םינומא ךרדב
םידימלת דימעהל קיפסה ןכ ינפל םלוא ,םשה תשודק לע ותמשנ התלע ךכו ,תבשה תא שדיקו
תודיסחה ךרד תא ונמיה ודמלש ,ץיבוכלמ יכדרמ יברו קסילערטסמ ירוא יבר םהיניבו ,םילודג
.םהירחא םיאבל וז וכרד תא ושירוה םהו הליפתב

ריזחה הנשויל ןילרק תרטע תאו ,ןילהאוו זוחמבש רימדולל ןילרקמ המלש יבר רבע ,רומאכ
.לודגה ןרהא 'ר לש ודכנו ,ןילוטסמ רשא 'ר לש ונב ,"ןרהא תיב" לעב ןרהא יבר

תודיסחה תיב דסיימל בשחנ ,שטיוכעלמ יכדרמ יבר ,ןילרקמ המלש יבר לש וידימלתמ דחא
הגהנהה הבצייתנ ,ןירבוקמ השמ יבר ודימלתו חנ יבר ונב לש םתנוהכ תופוקת רחאלו ,םינולסד
לע איה ףא תססובמה ,םינולס תלשוש יבא אוהו ,"הדובעה דוסי" לעב ,םהרבא יבר לש ודיב
.תובהלתהב הליפתה

ירוא יבר תא ףרצל שי ,ןילרק לש השרדמ תיבמ הליפתה יעדוי לש תשרומה יכישממל
.היצילגב הדובעה ךרד תא וציפהש ,ןיטערטסמ יבצ הדוהי יבר ודימלתו קסילערטסמ
ד"בח תיבל תדחוימה ךרדה
,ד"בח ךרד איה תודיסחב תדחוימ ךרד ול ללסש ,ידאלמ ןמלז רואינש יברל דחוימ דמעמ
בלב התשרשהלו תודיסחה תנבהל םיילכשה תוחוכה לוצינ לע תססובמה ,'תעד הניב המכח'
ריכהלו עדיל ,הניבו המכח ילכיה ירעש תחתופה ,תיקולא הריקח" איה ד"בח תודיסח .חומבו
ארועיש םופל ,דחאו דחא לכ רשא ךרד הרומו ,תילכש הגשהב ,םלועה היהו רמאש ימ תא
."ובלו וחומב ה"בקה תא דובעל שדוקה לא תשגל לכוי ,היליד

לע הלה ךמתסה ,זוביזעממ ךורב יבר ןיבל וניב וכרענש ,תודיסחה יכרד לע תוכרעמה תחאב
ךרדב םיכלוהה לכ תא בייחל עבת ןכ לעו ,תודיסחה תעונת ללוחמ ט"שעבה לש ודכנכ ודמעמ
ט"שעבה לש ודכנ" אוה ףאש ודגנכ ןעט ןמלז רואינש יבר םלוא ,ויתובקעב תכלל תודיסחה
,תדחוימה .וכרד לע ורערעש ורוד ינבמ םיפסונ םילודג ויהו ,דיחי היה אל ךורב יבר ."תוינחורב
.וידימלתו ט"שעבה לש םדוסימ ,תודיסחה ךרדל ןמאנ ךישממכ ומצע תא האר אוה ךא
"דיגמ"ה לש ולכיהמ רזח רשאכו ,םירפכה ידוהיל ברה לש ותגאד לע רסמנ ד"בח תרוסמב
תעדל ןיינעתה רבעש םיבושיבו ,"המדאה תדובעב ורדתסי לארשי ינבש" הלומעת להינ ,ותיבל
יעדויו הרות ינב לש םתדיקש לע ררוע םשו הפ .םינבה ךוניח בצמו ינרותהו ירסומה םבצמ תא
.םיטושפה םישנאה תבוטל רפס

שוריג תנכס רשאכ ,לארשי תאנוש ,הינשה הנירטקי תירסיקה ימיב ברה הליג תצרמנ תוליעפ
הרדס ליעפהל ודמע םיטסיראצה תונוטלשהו ,םינוש םירוזאב וררוגתהש םידוהיה לע המייא
תרות תצפה היה םהינפל רשא ירקיעה דיקפתה םלוא ,םידוהיה תערל הילפא יקוח לש המלש
.תודיסחה
תודגנתהב תלקתנ תודיסחה תעונת
וידימלתו ,תיחרזמה הפוריאב טשפתהל תודיסחה תעונת הלחה דיגמה לש ושרדמ תיבמ
תרות תא םהיניב ורידחה ,םש םייוצמ םידוהיש םוקמ לכלו ,רפכו הרייע ריע לכל ועיגהש
.תודיסחה

התיה וייח ימיב ט"שעבל תודגנתהה .תודגנתהה םג העיפוה תבחרנה התוטשפתה םע דבב דב
הכלה התעפשהו ,בחרמל האצי תודיסחה תעונתש הדימבו ,וירוגמ ירוזא ימוחתב תלבגומ
.שטירזעממ דיגמה לש וימי תירחאב האישל העיגהש תודגנתה םג הילא התוולתנ ,הרבגו

יבר לש ותנעט תא ריכזהל שי תודיסחה לש תודחוימה היתופקשהל תינויערה תודגנתהה ללכב
תוקולאה"ש ,תודיסחה לש דוסיה תונורקעמ דחא דגנכ "םייחה שפנ" ורפסב ןיזולוומ םייח
אוה רבד לכבו םוקמ לכב אלה ,םיליסכה לכ יפב לשמ השענ" ,ןעוט אוהו ,"לוכב תאצמנ
תודגנתה הרקיעב התיה תודגנתהה םלוא ,"הזב ןייעל םימיה לכ םבילו םניעו ,רומג תוקולא
יכרדב םיכלוההש ,םידחוימה םייחה תוכילה תא הפי ןיעב ואר אל םידגנתמה ןכש ,תישעמ
י"ראה חסונ תגהנה םע ,חסונה יוניש דגנכ תודגנתהה הרבג דוחיב .םהילע ולביק תודיסחה
םדי לע ונגראתנש ,םידרפנה םיניינמב וא ,םידיסח םיללפתמה בור ויה םהבש ,שרדמה יתבב
דוכילל ןכו םבר ןיבל םידיסחה ןיב רשקה קודיהל ושמיש רשאו ,טועימ ויה םהבש םיבושיב
.םמצע ןיבל םניב ימינפ
,תודיסחה תעונת לש התנכסב הפי וניחבהש ,םינושארה םיליכשמה וצפק תודגנתהה תבכרמ לע
ינושארמ דחא .המימתה הנומאה תא רצבלו םימשבש םהיבאל םינומהה תא ברקל הדעונש
ינמיסש ,"לארשי חצנ" ורפס תא וירוענ תונשב דוע םסרפש ,ץשומז ריעהמ לארשי םיליכשמה
השמ לש ובר אוהו ,ןילרב הלכשהה זכרמל רבעו וריע תא בוזעל ץלאנ ןכ לעו ,וב ורכינ הריפכ
.הלכשהה איה ,הנעלו שאר הרופ שרוש ,ןוסלדנמ

םילפרועמ תומוקמ ריבסהל ,לוכיבכ ,דעונש ,רפס רביח אוהש וילע דיעמ ויברוקממ דחא
לארשיו םינמאנה םידוהיה ןיב הלכשהה תצפהל ,םייניע תוסכ קר וז התיה םלוא ,דומלתב
.תודיסחה דגנ "עמדה דזנ" ורפסב אציש םינושארה ןיב אוה ,הז ץשומז

ילודגמ המכ לש םתודגנתה רתויב ההומת ,רומאכ תנבומ התייה םיליכשמה לש םתודגנתה םא
לע ולטנש הלא דגנכ ףצקה אצי המלו המ לשב ,אנליומ א"רגה לש דוחיבו ,םהה םימיב הרותה
דגנ המחלמה תרעסל רבדה תא ריבסהל ןתינ םלוא ,ןידה תרושמ םינפל ,תוריהז יגהנמ םמצע
ויה בירה ירחרחמ לש התסהה ללגבו ,םיברב םנולק הלגתנש רחאל ,םיטסיקנרפהו תואתבשה
ןכ לעו ,לידבהל תואתבשה לש תופעתסה ןיעמ תודיסחה תעונתב תוארל וטנש ,הרותה ילודג ןיב
.הדגנכ ואצי
א"רגה לש הבורמה ותעפשה .ןיסייר לבחו אטיל תנידמב תודגנתהה התיה רתויב תצרמנ
תוליהק ישארש אלא דבלב וז אלו ,ולא תונידמב לארשי תוליהקל תודיסחה תרידח לע הדיבכה
.תודיסחה דגנכ םירוסיאו םרח יבתכ םג וללכש הכרעמב ואצי אטיל

תא קיתשהל וידימלת וסינ ,שטירזעממ דיגמה ייחב דוע ,תודגנתהה הצרפש רחאל ,ותעשב
םע םירבדב אובל וסינו אנליוול ןמלז רואינש יבר םע דחי אצי קספטיומ ילדנמ יבר .תודגנתהה
אל םלוא ,תודיסחה לש דוסיה תונורקע תא ול ריבסהל ידכ ,םידגנתמה שארב דמעש א"רגה
.רתויו רתוי הרבג תודגנתההו םדיב התלע

,םידיסחה דגנ רתויב םיצרמנ םידעצמ םידגנתמה ועתרנ אל תודיסח תוטשפתהל םתודגנתהב
ץרא יבשותל םיפסכ חולשמ י"ע ןוטלשה תחת רתוח ידאלמ ברה יכ הנשלהה ןיוצת אמגודלו
איה ,סנה לעב ריאמ יבר תפוקל םיפסכ סויגל תבחרנה ותלומעתו י"א בושיל ותוריסמ .לארשי
דגנ רשק ןגראמ אוהש ,םהיתומשאה תא ססבל ידכ ,םדי לע הלצונ ,י"א יבשותל הקולחה רוקמ
.לארשי ץראב ינמותועה ןוטלשה

ורפסב ןכמ רחאל וללכנשו תודיסחה תצפהל ודי לע ומסרופש ,םיבתכב ושמתשה ךדיאמ
תא חיכוהל ידכ ,"םולכ המרגמ הל תיל תוכלמה תריפס" יכ הלבק יפ לע רמאנ םהבו ,"אינת"
.תיטסיראצה היסור דגנכ תוינכפהמה ויתומיזמ תאו ,הכולמה תיבל ולש לוטיבה סחי
.םידגנתמה יניעב םירשכ ויה םיעצמאה לכו ,רתויב םיפירח םידממל העיגה אטילב תודגנתהה
רתי ךרדכ םלוא ,רתויב םינכוסמה םייטילופה םיריסאה דחאכ אלכל לבוהו רסאנ ומצע אוה
תרות תצפהב ךישמהלו ,סומלופה יבתכמ םלעתהל ןמלז רואינש יבר םג גהנ ,"דיגמ"ה ידימלת
תצפהב קוסעל ,ויתובקעב םיכלוההו וחקל יעמושמ םג תאז עבת אוהו ,רוביצב תודיסחה
.שפנ תוריסמב ףא תודיסחה

ינב ונתנ "דיגמ"ה לש ותריטפ רחאל .קסנעזילמ ךלמילא 'ר יברה י"ע תודיסחה הצופנ היצילגב
תגהנה תא ודיב זכיר אוהו ,הרטעה תא וילע וליטהו ,ךלמילא יברב םהיניע תא הרובחה
,ונכשמ םוקממו ותיבמ הלוג ךלמילא 'ר יברה היה תובר םינש .היצילגו ןילופב תודיסחה
ובשומ תא עבקש רחאל םלוא ,'ה רבד תא םעה ינומה ןיב ץיפהל לארשי תוליהקב בבוסמו
הדובעה יכרדב ןה ,הישותו הצע ונמיה ונהנו ,לארשי ינומא ימולש ולגדל ופסאנ ,קסנעזילב
.ורבחל םדא ןיב םייח ילגעמב ןהו ת"ישה םע חיש דוסבו

לש התומד הבצוע הבש ,ךלמילא 'ר יברה לש ותגהנה תפוקתל התיה תדחוימ תועמשמ
וארנ םהה םימיב .הנומאה רוציבל הכרעמב תורגסמה ועבקנ ףא ,היצילגו ןילופב תודיסחה
תצפהב ולחה ןוסלדנמ ידימלתו ,תינילרבה הלכשהה ינצינ תישאר תיחרזמה הפוריאב
בצייתהש ,ךלמילא 'ר יברה לש ותגהנהב ,תודיסחה תעונת .תונימו הריפכ חורב םהיתופקשה
תודהיה לש יתרוסמה הנויבצ תחטבהל הדמעש איה םתוכזו ,הלכשהה דגנ ןגמ תמוחכ
.תיחרזמה הפוריאב
תונורקע תצפה לע ךלמילא 'ר יברה דקש ,ודיב הגהנהה התיה ןהבש םינשה הרשע שולשב
דציכ תוארל רבכ הכז וימי ףוסבו ,תוימוי םויה םדאה תוכילהב התלעפה לע דוחיבו ,תודיסחה
.ןילופו היצילג תוליהק תיברמב דיחיהו רוביצה ייח לע המתוח תא העיבטמ תודיסחה תעונת

ידי לע ושרפתנש יפכ תודיסחה תונורקע תא ץיפהל םה ףא ופיסוה ,וידימלת ידימלתו וידימלת
,תובברהו םיפלאה לש םכרד תא ועבקש םהו ,םהיתובשומ תומוקמ לכב ךלמילא 'ר יברה םבר
.תודיסחה תרותל ,םהייח יווהבו םהיתוכילהב ,םינומא ורמשש

םע ןיידע הנמנש ,בושטאלזמ לכימ יבר תא םג ריכזהל שי ,היצילגב תודיסחה יציפמ ןיב
יכרד םהל ןיקתהו ןוועמ בישה םיבר .וז הנידמב תודיסחה ינושאר ןיב אוה ט"שעבה ידימלת
יכדרמ יבר ,ליודארמ קחצי יבר :"הרות ישמוח השמח" םשב וארקנש וינב תשמחו ,הבושת
תצפהל תובר ומרת ,'זיראב'זמ באז ןימינב יברו ילופמאימ ףסוי יבר ,ליוזמ השמ יבר ,ץינמרקמ
.םהיתובשומ ירוזאב תודיסחה
לארשי לש םרוגינס- בושטידרבמ קחצי יול יבר
,םידחוימ םיכרעב וטלבתהש בא יתב ויה םלוא ,םייללכה היכרעב תנייטצמ תודיסחה תעונת
ינושארמ המכ םלוא ,תודיסחה תעונת לש דוסיה ירקיע ןיב תינמנ ,לשמל ,לארשי תבהא
הכזש ,לישעה עשוהי םהרבא יבר ,בוסאסמ בייל השמ יבר ,ס"הרש בייל יבר ןוגכ תודיסחה
בושטידרבמ קחצי יול יבר הלע םלוכ לעו ,הב ונייטצה בולעלמ דוד יברו "לארשי בהוא" ראותל
תצלמהב האר קחצי יול יבר ."לארשי לש םרוגינס" דובכה ראותל הכזש ,"יול תשודק" לעב
ןחבשב רפסמש הזמ חור תחנ ת"ישהל שי ןכש ,הליפתלו הרותל ןמאנ ךשמה לארשי לע תוכז
םדא לכ לע הוצמו ,ןיליפתמ תעד חיסהל רוסאד םושמ" ריבסהל ףיסומ אוהו ,לארשי לש
ונייהד לארשי לש ןחבשב רפסל וא "ארובה תבהא ונייהד ,לארשי לש ןיליפתב דימת קוסעל
תובעב הארנ ןוועה םא ףאו ,לארשיב למע האר אלו בקעיב ןוא טיבה אל ."אמלע ירמד ןיליפת"
תא חבשל עדי ךכו ,לארשי לש םהישעמ לכב תוכז דצ תולגל ידכ בושטידרבמ ברה למע ,הלגעה
ןמשמ אוהש העשב ףאש ,ןיליפתו תילטב רתכומ אוהשכ ותלגע ילגלג תא ןמישש ,ןולגע ותוא
םה תאז לכבו םהיתונווע תא םיעדויה הריבע ירבוע לעו ,ותליפתמ קיספמ וניא ותלגע ילגלג תא
.םהיפמ רקש איצוהל אלש םיריהז

רמוח ןימכ ושרודו וטושפ ידימ ארקמ איצומ היה םיתעלו םהישעמ לכב אצומ היה חבשל םעט
איבנה לש הרומחה ותחכות תא .לארשי לש ןחבשב ךופהל ידכ ,הרותל םינפ םיעבש תניחבב
,אוטחל ול השקש - "ןווע דבכ םע" ,ונוק ינפל אטחתמה יוג שרפמ היה ,"אטוח יוג יוה" היעשי
.תוכז וילע דמלל קר ,ער רבד םוש לארשי לע גרטקל יאשר דחא םוש ןיאש החנה ךותמ ףאו
ןכ םג" ,םוקמ לש ונוצר םישוע ונא ןיא םא ףאו ,תומלועה לכמ הלעמל אוה שודק םע לארשי
לש םחבשלו םתבוטל שרפמ היה הרותבש החכותה יקוספ תא ףאו ,"םימעה לכמ םיבוט ונא
.לארשי
תודיסחה תרות תא וציפהש ,ליבונרשט תיבל ם"ירומדאה לש םכרד תא הנייצ לארשי תבהא
יכדרמ יבר ונבו "םייניע רואמ" לעב ליבונרשטמ םוחנ םחנמ יברמ לחה ,ןילהאוו תוזוחמב
,קסירטמ םהרבא יבר ,אנלאטמ דוד יבר ,ליבונרשטמ ןרהא יבר :וינב תנומש ןכו ,ליבונרשטמ
קחצי יבר ,בורקממ םוחנ יבר ,בושטסירוקמ השמ יבר ,סאקרעשטמ לארשי בקעי יבר
ינב רחא ושפיח אל ליבונרשט תיבל תרשרשה יכישממ .הקסבירטסימחרמ ןנחוי יברו הריוקסמ
הנומאה יכרדב םתדוקפל םינותנ ויהש םימימתה םידוהיה יפלא תא וגיהנה אלא ,היילעה
ךסמו ,היסור חטש לע וטלתשה םיקיבשלובה רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ דע ,הטושפה
םינמאנ תובבר םהבו םידוהי םינוילימ השולשכ ידוהיה םעה ףוגמ קתינ םדי לע הלעוהש לזרבה
.תודיסחה ךרדל

וכרד יכישממו ןיזורמ לארשי יבר
יפב הנוכש דע הזה םלועה יקסעמ םמורמו הלענ ,םהרבא יבר ,שטירזעממ דיגמה לש ונב
,ןיזורמ לארשי יבר ודכנ םלוא ,הדע גיהנהל הטנ אלו "ךאלמה םהרבא יבר" םשב םידיסח
לכ ינפ לע שדקתהלו ויתובא תשרומב ךישמהל לארשי יבר היה לוכי .הנשויל הרטעה תא ריזחה
.וימדוק והועדי אל רשא דחוימ ביתנ ומצעל ללס אוה ךא וינפל התיה הלולס ךרד .דחא

ןמ רחבומו רוחב .תוכלמ ינוניגב ורצח תגהנהו ,תודיסחה תוכילהב תעדונ אל ,השדח ךרד וכרד
.םה םיכלמ ינב לארשי לכ יכ ,ויתותלד לע םיקפדתמה לכל שוחב תוארהל ומצע לע לטנ .םעה
ךכ ."ודמעמל םאתהב ,ךלמה תא תובייחמ תודחוימ תוכילה" - "ךלמ ךילע םישת ךיחא ברקמ"
,םיראופמו םיאנ ןישובלמב האגתמו ,ומצע ןקתמו םוי לכב רפתסמ ךלמה" :וניתובר ונש
ןיא ודובכ לע לחמש ךלמ" וב יולת רבדה ןיאו בייחמ דמעמה ."ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ רמאנש
םע רשקה לע רומשל וילעו ,רוביצה לע ברברתהל ול רוסא תאז םע דחי םלוא ,"לוחמ ודובכ
וזו ,אקווד ואל - "םעמ םרומ" םלוא ,ןכ - הלעמו ומכשמ הובג ,ןכ - "ךיחא ברקמ" .ואצומ
.תודיסחבש תוכלמ ,ןיזור ךרדב תוירקיעה תודוקנה תחא

יבר .םימדוקה תורודהו ורוד ינב םיקידצה לש םכרדמ ןי'זורמ לארשי יבר לש וכרד התיה הנוש
."תרחא תיוזב ואצומו וז תיוזב וחינמ" המוצע תובהלתהב ללפתמ היה בושטידרבמ קחצי יול
.'ה תדובעב הנוש ךרד לארשי יברל .םתדובעו םתליפתה תעשב תומלוע ושיערה םירחא םיקידצ
תועש דומעל היה לוכי .ץוחבמ הארנ וניאש ימינפ טהל - הצוח תצרופה תובהלתה םוקמב
ויתומצעב הרוצע התיהש שאה םלוא ,ףעפע דינהל ילבמ ,הרשע הנומש לש טהל תליפתב תודחא
.םיקוחרהו םיבורקה תא הביהלה
לכ תא וכילשהש ,הילע ינב םידיסח לש םצמוצמ ץוביקב וקפתסהש תודיסחה תובא ןיב ויה
ךא םדואמ לכבו םשפנ לכב ,םבבל לכב 'ה תא דובעל םתונוכנ תא ועיבהו ,םווג רחא הזה םלועה
םדיתעלו םלרוגל תוירחאה תא ומכש לע שיגרה אוה .ןי'זורמ לארשי יבר לש וכרד התיה וז אל
לע לטנש אוהו ,תודיסחו הרות לש המעט ועדי אלש תובברהו םיפלאה םהיניבו ,םעה ינומה לש
.הב וכלי ךרדה תא םהל תוארהלו םהיניע תא ריאהל ,השקה דיקפתה תא ומצע

קיזחהל ופיסוה םהו ,ויפנכ תששכ ודי לע וראותש ,םינבה תששל הגהנהה הרבע ותריטפ רחאל
םוחנ יבר ,בוקטרושטב בשייתה השמ דוד יבר .םהיבא ידיב ןתינש בהזה טיברש תא םדיב
לארשי יבר לש ובשומ םוקמ ארוגידסב וליאו ,'וכו ןיטאיסוהב אגרש יכדרמ יבר ,שטניפיטשב
לארשי יבר :וינב י"ע תרשרשה הכשמנ וירחאו ,בקעי םהרבא יבר ונב ךלמ ,תונורחאה ויתונשב
ישאר וכישמה ךכו ,ןאיוב תיבל תודיסחה תא םיקה קחצי יבר לודגה ונב וליאו ארוגידסב
.םהיבא תשרומ תא ןיזור תיבל תודיסחה

.אזלעבו זנאצ תעפשה תחת היצילג תודיסח
קסנעזילב עבקנו היצילגל ,שטירזעממ דיגמה לש ותריטפ םע ,תודיסחה זכרמ קתעוה ,רומאכ
םוקמ ,ןילבולל ,הינלופל זכרמה בוש רבע ותריטפ רחאל .ךלמילא 'ר יברה לש וירוגמ םוקמ
.תודיסחל זוע רצבמכ הראשנ היצילג םלוא ,"הזוח"ה לש וירוגמ
לידנמ יבר ,קסילערטסמ ירוא יבר ,ןאלשימערפמ ריאמ יבר םינמנ היצילגב תודיסחה יציפמ ןיב
םלוא ,ץישפארמ ילתפנ יבר ןכו בונמירמ יבצ יבר אוה ומוקמב הלעתנש ותרשמו בונמירמ
ונמנ תלשלשה תובאש ,זנאצו אזלעב לש תודיסחה יתבל התיה םיאבה תורודב תערכמ העפשה
."הזוח"ה ידימלת לע

תא היצילגב שירשה ,"הזוחה" ידימלת לע הנמנש אזלעב תיבל תרשרשה יבא ,םולש יבר
,תונקפסו תונרקח לכ אלל ,המימתה הנומאה דוסי לע תססובמה ,ובר תיבמ תודיסחה תשרומ
תודיסחה לש הנקויד תומד לע םמתוח תא עיבטהל וחילצהש תודיסחה תובא םע הנמנ אוהו
.םינורחאה תורודב

תצרמנה ותודגנתהבו םדגנכ בצייתה אוה םלוא ,תינרפכה הלכשהה ימרז היצילגל ורדח וימיב
.הנידמה יבחרב םינומאה ירמושל אמגודכו למסכ שמיש ,םייחה תוכילהבו שובלב יוניש לכל
שארב ודמע רודו רוד לכבו ,תשרומה תא תונמאנב וכישמה אזלעב תיבל תלשלשה יכישממ
לארשי ןיב הלידבמהו לארשי תיב תא הפיקמה ,המלשה הנומאה תמוח רוציבל הכרעמה
.האושה דע היצילגב תודיסחה לש הנויבצ תחטבהב דבכנ םקלחו ,םימעל
,תודיסחה ילודגמ דחאכ אוה ףא עדונ ,קסעלאמ ךינעה ךונח יבר ,זלעבמ םולש יבר לש ונתח
הינלופב עדונ ץישודרמ "אשידק אבסה"ש םשכו ,ת"ישה תדובעל םעה ינומה בוריקב וקסעש
לודג ךינעה יבר לש ומוסרפ היה ךכ ,ה"בקה לש יקולאה וחוכ תא הליגש תועושי לעופב
.היצילגב

ףקותבו ,ורודב ם"ירומדאה לודגכ רכוהש ,זנאצמ "םייח ירבד" לעב םייח יברל ול דחוימ דמעמ
ומייאש ,םיינוליחה םייחה ימרז דגנכ הנמאנה תודהיה רמשמ לע וימי לכ דמע דחוימה ודמעמ
תינחבו ברחב הכרעמל אציש העשבו ,תח אלל םייח יבר היה ץרמנ םחול .לארשי תיבל רודחל
יכרדב אוהש לכ יוניש יכ ששח ךותמ ,תודיסחה ילודגמ םהיניבו ,םיבוטו םילודג ינפ אשנ אל
.הפורצה הנומאה תודסומ תא רערעל לולע ,היצילג תודהיב םיגוהנה םייחה

וכרדב וכישמה םהירחא םהינב ינבו ,אוונישמ אגרש לאקזחי יבר םהיניב טלבו םילודגה וינב
לע ודקש ,םהיתובשומ תורייעב תודיסחה תא ץיפהל םהיצמאמ םע דחיו ,תרשרשה יבא לש
םתעפשהו ,לארשי תיבל םיינוליחה םייחה ימרז תרידח תעינמל ,הנמאנה תודהיה תמוח רוציב
.'וכו הירגנוהב םידוהיה יבושי תא םג הפיקה

קחצי יבר רתסנה קידצב ותישארש ,בושטידיז תיב םשל עדונ היצילגב םידיסחה יתב ןיב
יבר ,רובמסמ השמ יבר ,שירעב יבר :ה"לסמב םשב םינוכמה ,וינב תשמחו ןירפס רפכב קיזייא
תיב רש" ראותב עדונה בושטידיזמ יבצ יבר אוה ןהבש ןושארו ,אלזארמ יבצ הדוהי יבר ,רדנס
טלבתה ךא ,בושטידיזמ קיזייא קחצי יבר ויחא ןבל הגהנהה תא ריבעה ותריטפ רחאל ,"רהוזה
תרות תא םיברה וירפסב ריבסהו ץיפהש ,אנראמאקמ לאיחי הדוהי קחצי יבר ויחא ןב םג
.תודיסחה
,'ה תדובעב תוריסמהו טהלה תא םמולש ישנא ברקב ושירשה בושטידיז תיבל תודיסחה תובא
ירוזאב תודיסחה תא וציפה םהידימלת ידימלתו םהידימלתו ,הליפתב ןהו הרותב ןה
לש בא יתב וחתפתה ךכו ,הינמורבו תיטפרקה היסורב ,הירגנוהבו היצילגב ,םהיתובשומ
.'וכו אקניפס ,ןיטערטס ,אנראמאק תולשושל תודיסחה

רשא הרוגידסב בשייתהו ,ותדלומ ץרא היסורמ רוקעל ץלאנ ןי'זורמ לארשי יברש רחאל
הצרפש תודגנתהה תורמלו ,היצילגב םג ןי'זור תיב לש ותעפשה הססבתה - תיחרזמה היצילגב
תיבל תודחוימה תוגהנהה ללגב ןהו ,דחא רתכב םישמשמ םיכלמ ינש ןיאש םושמ ןה ,םדגנכ
,רוזאב ושרתשה ,היצילגב תודיסחה יתבב םילבוקמ ויהש םיגהונהמ ןדוסיב תונושה ,ןי'זור
.םתעפשהל םינותנ ויה היצילג ידוהימ רכינ קלחו

הינמורו הירגנוהב תודיסחה
הדוסיש ,םנקתלו תופילקה ןיבל ולפנש תוצוצינה תא תולעהל םדאה לע תלטומה הבוחה
ןושאר בילאקמ קיזייא קחצי יברו ,תודיסחה תעונתב תדחוימ תועמשמל התכז הלבקה תרותב
ושפנ תבוהא לעו לודגה רעיה לע הניגנמ התוא לע םשל הכז הירגנוהב תודיסחה יציפמל
ברקב השדקתנ השודק תוצלחמ התוא שיבלהש רחאל .םיעורה ירישמ ונזא הטלקש ,הקוחרה
תיילע תעב התא הלעתמו העימשמ היה בוקטרושטמ השמ דוד יברש ךכ ידכ דע ,םידיסחה
רפוסמה יפכו ,תבש תלבק תעשב המיבה תא וז הניגנמב ףיקמ היה זנאצמ םייח יברו ,המשנ
."תובהלתהב םיינפוגה ויתוחוכ ולטבש דע ,התוא רש היהו"
רואש םעה יטושפ ןיב הנומא ץיפהל םתדובעב ואר הירגנוהב םינושארה תודיסחה יציפמ
םהבש םירוזאהו םלמעב הכרב ואר םנמאו ,תוצוצינ תאלעה ןיעמ ,םהילע הגנ אל הרותה
תיברעמה הפוריאמ הרדחש ,הלכשהה תוטשפתה ינפמ ןגמ תמוחכ וכפה תודיסחה הססבתה
.הנחמה תוצקב העגפו

קחצי יול יבר לש ודימלת ,רימוטיזמ ןרהא יבר תא ריכזהל שי הירגנוהב תודיסחה יצולח ןיב
רחאל קר םלוא ,וז הנידמב תודיסחה תרות תא ץיפהל דחוימב ודי לע חלשנש ,בושטידרבמ
לא ויתועיסנו תודיסחה תעונתל "השמ חמשי" לעב ,םיובלטייט השמ יבר לש ותופרטצה
.הירגנוהב תודיסחה לש תבחרנה התוטשפתהל ךרדה החתפנ ןילבולמ "הזוח"ה

,הינלופב תודיסחה תצפהב קלח לטנ ,"לארשי בהוא" לעב ,אטפאמ לישעה עשוהי םהרבא יבר
תודיסחה יציפמ ןיב דחוימ םוקמ ךא ,היבודלומב תודיסחה תא שירשה ,יסאיל רבע רשאכו
לש הברכ שמישש "תבש לש רודיס"ו "םייח םימ ראב" לעב םייח יברל רומש ,הינמורב
.ץיבונרשט

,הניבוקובל הכומסה הרוגידסב בשייתהש ,ןי'זורמ לארשי יבר לש ותעפשה םג העיגה הינמורל
.המצע הניבוקובב םהיתורצח תא ומיקהש וינב ינבו וינבמ ויהו
שיטיביר היצילג תוליהקב הנושארב ןהיכ ,"רכששי ינב" לעב ,בונידמ ךלמילא יבצ יבר
ךשמב םייקתהל ףיסוהש ,וז ריעב ידיסח זכרמ םיקה שטאקנומל רבעש רחאלו ,בוזירטסו
.תיטפרקה היסור תוליהקב ותעפשה תא ץיפהו .תורוד

וידימלתמ דיסח ליפאק 'ר לש ונב ,בוסאקמ לידנמ םחנמ יבר תודיסחל שבכ שורמרמ לבח תא
.אצינזיוב ותיב תא םיקה ,ןיזורמ לארשי יבר לש ונתח לידנמ םחנמ יבר ודכנ .ט"שעבה לש
.שורמרמ ירוזאב תערכמ ץינזיו תיבל תודיסחה ילודג תעפשה היה םיבר תורוד ךשמבו

תינלופה תודיסחה
,"לארשי בהוא" לעב ,לישעה םהרבא יברו ץינזוקמ דיגמה םשארבו ךלמילא 'ר יברה ידימלת
בקעי קחצי יבר שאר לע הלטוה הגהנהה תרטע ךא ,הינלופב תודיסחה תא וציפה ,אטפאמ
,ותגהנה תונש םישולש ךשמבו ,ןילבולמ ,"הזוח"ה ומשב םסרפתנש ,טוהצנאלמ
,תודיסחה ךרד תא וז הנידמב שירשהל קיפסה ןילופ ידיסח תא גיהנה ןהבש ,ה"עקת-ה"מקת
.קסנעזילמ ךלמילא 'ר יברה ובר לש ודוסימ

תודיסחה ילודג וכנחתה ,רתויב תטלוב תיקולא תולגתה התיה ובש ,"הזוח"ה לש ושרדמ תיבב
יכרדב םתדע ינב תא וגיהנה םה .םבר תשרומ תא וכישמהש ,םיאבה תורודב היצילגו ןילופב
.לכ יניעל יקולאה םחוכ תא וארה תאז םע דחיו ,המלשה הנומאה לע תססובמה תודיסחה
דוד יבר ,ומוקמ אלממכ ותוא דיעוה "הזוח"הש ,אטפאמ ריאמ יבר םשארבו לודגה םבור
יבצ יבר ,ץישודרמ "אשידק אבס"ה אוה רעב רכשי יבר ,אנשטנלמ ביל המלש יבר ,בולעלמ
סומינולק יבר .אזלעבמ םולש יבר ,ץישפורמ ילתפנ יבר ,"רכששי ינב" לעב בונידמ ךלמילא
םבר תובקעב וכלה ,רימזוקמ לאקזחי יברו קסמודרמ המלש יבר "שמשו רואמ" לעב שימלק
םהיניב ויה םלוא ,וידימלתו דיגמה לש ושרדמ תיבמ תודיסחה תרשרש תא וכישמהו "הזוח"ה
.תודיסחה תוכילהב תושדח תוביתנ םהל לולסל ולחהו ,הרגישה םע ומילשה אלש
רשאכ ,אחסישפ תטיש שבגתהל הלחה ,ושרדמ תיבבו "הזוח"ה לש וייחב דוע יכ םיעטהל שי
םשב הנוכמה ,אחסישפמ קחצי בקעי 'ר אוה ,הרובחה ינבמ דחא ביבס ודכלתה וידימלתמ המכ
.'ה תדובעב השדחה ךרדה תודוסי ונמיה ולבקו ,ויפמ הרות ועמש "שודקה ידוהיה"

תא הפי ןיעב האר אל "הזוח"ה ןכש ,תודיסחה ךרד לע הכרעמה ינמיס רבכ וארנ םהה םימיב
לש הרובחה ינב ."הזוח"ה תריטפ רחאל יולגב הצרפ איהו ,וימיב "שודקה ידוהיה" לש ותגהנה
,"הזוח"ה ידימלת רתי וליאו ,אחסישפמ םנוב 'ר יברה ודימלת ביבס ודכלתה "שודקה ידוהיה"
יפכ ,תודיסחה ךשמה לע תויראכ ומחלנו ,אחסישפ תטיש דגנכ ואצי ,וכרדל םינמאנ וראשנש
.םהיתוברמ הולבקש

וינב י"ע אקווד ואל ,םיברה ךרדל הכפה "שודקה ידוהיה" לש ותטיש יכ ןייצל ןיינעה ןמ
עיבטהו הלולסה ךרדב ךלה אל אוה ףאו ,אחסישפמ םנוב 'ר יברה י"ע םא יכ ,ותשרומ יכישממו
ןפוא לכב .וכרדל "שודקה ידוהיה" ידימלתמ המכ לש םתודגנתה ןאכמו ,אוה-ומתוח תא הילע
תישארה ךרדה דיתעב שמשל היושעה ,תודיסחה ךרד לע הדבכ הכרעמ הלהנתה ,ןהה םינשב
.ןילופ ידיסח לש
אחסישפמ םנוב יבר ביבס ודכלתה םהמ רכינ קלח רשאכ ,םידימלתה ןיב גוליפ רצונ השעמל
תא וריבעה אל ןילבולמ "הזוח"ה ידימלתש םשכ .אטפאמ ריאמ יבר ביבס וזכרתה םרתיו
.לאימחרי יבר ונב לש ותורמ תא "שודקה ידוהיה" ידימלת םהילע ולבק אל ךכ ,וינבל הגהנהה
תונעשה תכאלמב קוסעל ךישמה ףאו ,הדע גיהנהל הטנ אל ומצע לאימחרי 'ר ןכ לע רתי
ךא ,שארב תבשל ויברוקמ תורצפהל הנענ םיבורמ םיצמאמ רחאל קרו ,הנמיה סנרפתהש
וכרד תא ךישמהש םנוב יבר ירחא תכלל ופיסוה אלא םהילע והולבק אל הרובחה ינב תיברמ
."שודקה ידוהיה" לש

התיהש ,אחסישפ ךרד תא רתוי דוע קימעה ,הרובחה תגהנה תא רומאכ לבקש ,םנוב 'ר יברה
,םייניע הארמל שפתיהל אלו ,בלבש הרכהה לע ,הבשחמ לש תודיסח לע הרקיעב תססובמ
תא ריזחא םיתפומ י"עש יתעדי וליא" םיתפוממ תנווכמה תומלעתההו השגדהה רסוח ןאכמו
דע גיצנאדמ תונליאה תא הליל ןב ריבעמ יתייה - םנוב יבר רמוא היה - הבושתב לארשי
יכרדב תימינפ הקמעה י"ע קר ותעדל איה תודיסחב תולעתהל ךרדה ."אחסישפ לש הבוחרל
.תודיסחה

ילודג תא הפיקהש ,אחסישפל תודגנתהה תא וריבגה תודיסחה יכרדב םינוש תועד יקוליח
םלוא ,המודכו הליפתה רוחיא ללגב םתדמע תא וקמינ םידגנתמה .היצילגב דחיב ם"ירומדאה
תוביתנהו אחסישפ לש תדחוימה הכרד דגנכ תנווכמ התיה ,רתוי תינורקע התיהש תודגנתהה
ךרד לש התוטשפתה דע .םהיניעב וארנ אל ,הדי לע וללסנש תודיסחב תוכילהב תושדחה
לש ושרדמ תיב ינמאנ ואב תלבוקמה תודיסחה ךרדמ הייטס ןיעמ םהיניעב התארנש ,אחסישפ
לש הלודגה הנותחב .אוהה רודב תודיסחה ילודג ינפמ הילע ורערעו "שודקה ידוהיה"ו "הזוח"ה
םידגנתמהו ,ורודב ם"ירומדאה ןקז אטפאמ ברה םשארבו םי"רומדא תואמ וסנכתנ הליטסוא
לע ןגהל ודכלתנש םינוב 'ר יברה ידימלת םלוא ,תוטשפתהה ךרד תא הינפב םוסחל וננוכתה
לש ךלמה ךרדל אחסישפ תטיש הכפה טאל טאלו םירערעמה יפ תא קיתשהל וחילצה םכרד
.תינלופה תודיסחה
שרפתת ותרות יכ תוקיחרמה ויניעב ןיחבה ,תודיסחה יכרד לע הכרעמב דמעש םנוב 'ר יברה
ילדנמ יבר :םילודגה וידימלת ינש ידי לע דוחיבו וירחא םיאבה וידימלת י"ע םינפ המכל
לעו ,"ויפ לבהב םלועה תא ףורשיש" רמוא היה ילדנמ יבר לע .הקרוומ קחצי יברו בושמוטמ
ודרפנ םהיכרד יכ םא ,הארוהה תא תונמאנב ואלימ םהו ,"ותרותב לבת ינפ ריאיש" קחצי יבר
.םבר תריטפ רחאל

קחצי יבר ןוגכ םהיניב ויה ,םנוב 'ר יברה לש ומוקמ לע הגהנהה ךישממ תלאש התלעשכ
'ר יברה לש ונב השמ םהרבא 'ר לש ושאר לע ,ונוצרב אלש ,הגהנהה תא ליטהל ועבתש ,הקרוומ
לעב ,רוגמ ריאמ קחצי יבר םשארבו ,םנוב 'ר יברה ידימלת לש לודגה םבור םלוא ,םנוב
ובשומ תא קיתעהש ,בושמוטמ לידנמ םחנמ יבר לש ותורמ תא םהילע ולביק "ם"ירה ישודיח"
.קצוקל

יברה ומכ ,םלוא "שודקה ידוהיה" לש הדוסימ אחסישפ תטיש תא הרואכל ךישמה ילדנמ יבר
,וישנא לע ליטה השק הדובע .הלק ךרד וז התייהש אלו ,ולשמ ךרד ול בצח אוה ףא ירה םנוב 'ר
הרעב םירוענה תובהלתהש ריעצה רודה .תנתונה איה םלוא ,הב דומעל היה לוכי דחא לכ אלו
.ןקזה יברה בשי הירוחאמש הרוגס תלד התוא לע וקפרתה םיפלאו ,קצוקב ונוקית תא אצמ ,וב
תואמה לש םהיתובל ךותל ותעפשה תא רידחהל קיפסה ורדחמ אציש םיטעומה םיעגרב
ויה םהינזואו םהיתורייעב ובשיש םיפלאל הרעס חור לעכ אשינ ורבדו ,ורצחב ופפוטצהש
.ןילופ ידוהי ינומה תא הרעסבו הפוסב קצוק תטיש השבכ ךכו ,ויפמ אצויה הגה לכל תובושק
קצוקו אחסישפ ךרד יכישממ
,קצוקמ ילדנמ יבר ידימלת הרובחבש תויראה ידי לע הינלופב השרשוה קצוק-אחסישפ תטיש
ודמעמב ."ם"ירה ישודיח" לעב ,רוגמ ריאמ קחצי יבר ומוקמ אלממ ידי לע ותריטפ רחאלו
תודיסחה יכרדל דוגינבו ,ןילופ תודיסח לש תדחוימה התומד תא עבט רודה ינואגמ דחאכ
ץראה םע אלו" ותעיבתב אצי ,הטושפ הנומא לע תססובמה ,תורחא תונידמו ןילהווב תינטשפה
הטשפ ותוכזבו ,הלגנה תרותב םג אחסישפ תטיש לש הבשחמה ךרד תא בליש אוהו ,"דיסח
.תינלופה תודיסחה לש רכיהה ינמיס לע תינמינ הרותב הקמעההו ,ןילופב הרותה תעידי

םיקוקז םעה יטושפ ירה ,הרותה דומל ידי לע 'ה יכרדב םילעתמו םימדקתמ הרות ינב םאו
לע ומתוח תא עיבטהש אוה םנוב יבר .ידיסחה שובלה לע תדחוימ הדפקה ידי לע קוזיחל
ינפב ,ללכ שייבתי אלו" ךורע ןחלושה לש ןושארה ףיעסה תא ואולמב םייקל ,הינלופב תודיסחה
,אחסישפ ידימלת ידי לע הצפוהש תדחוימה הכרדהה ."'ה תדובעב וילע םיגיעלמה םדא ינב
רשאכ ,ןאכמ רחאלש םינשה תורשעב םהל הדמעש איה ,ידוהיה םדוחיי תא ןיגפהל םהילעש
תולבגה תונוטלשה וליטה םיליכשמה תצעבו ,ןילופב ידוהיה בוחרל רודחל הלחה הלכשהה
.ידוהיה שובלה לע דיבכהל ודעונש

,השראוול הלכשהה תרידח דגנכ ומחלנש רוביצה יגיהנמ םע ותעשב הנמנ םנוב 'ר יברה
,שובלה תוריזג דגנכ הכרעמה שארב שפנ תוריסמב דמע רוגמ ריאמ קחצי יבר לודגה ודימלתו
רשאכ .אנאסמד אתקרע לע וליפא יוניש לכמ ענמיהל שי דמשה תעשב יכ הכלהל עירכה ףאו
עיבהל ידכ ,ריעה תובוחרל אשראו ידיסח יפלא ואצי תונוטלשה ידי לע רסאנ ריאמ קחצי יבר
.ותוא ררחשל וצלאנ תונוטלשהו ,ומע םתוהדזה תא
םהינכש ןיב ללובתהל םידוהיה תא ץלאל ולכוי אל יכ תעדל וחכונש םיירכונה תונוטלשה
םישובלמ אקווד ךא םידחוימ םישובלמ שובלל םתוא ובייחו םידוהיב עוגפל ונווכתה ,םיירכונה
םירדגתמ תודיסחה יכרדב םיכלוההש ידיסחה שובלה אוה אוהו ,הוואג רוקמ תויהל וכפה הלא
.םינפ םושב וילע רתוול םינכומ םניאו וב

תוטעומ םינש רחאל םלוא ,רדנסכלאמ ךינעה יברל הגהנהה הרבע רוגמ ם"ירה תריטפ רחאל
חסונב תודיסחה תשרומ תא ךישמהש ,"תמא תפש" לעב אוה ם"ירה לש ודכנל הגהנהה הרזח
.קצוקו אחסישפ
ןילופב תודיסחה יתב
תובאמ ואצמנ םלוא ,הינלופב תודיסחה לש תישארה ךרדל הכפה קצוק-אחסישפ תטיש
םהל ומיקה םהו ,תולולסה םיכרדב תכלל וכישמה אלא ,השדחה ךרדל ושבכנ אלש ,תודיסחה
.תובברו םיפלא םביבסמ זכרלו ףעתסהל ופיסוהש ,םהלשמ תודיסח יתב

וכלה ,ויתובא ךרד תא שירשהש ,ץינזוקמ דיגמה לש ודכנ ,הצינלגוממ לאיחי ריאמ יבר תובקעב
.'וכו הנצסאיפ ,יקסניזדורג לש תודיסחה יתב

,בולעל תלשוש ןללכבו ,םינוש תודיסח יתב ופעתסנ "שודקב ידוהיה" לש ושרדמ תיבמ
יבר ודכנ תיבמ .םילשוריל הלעש בולעלמ השמ יבר ונתח ידי לע ,שדוקה תמדא לע הססבתהש
ןהמו ,'וכו הבוצרפ ,עלאיב ,ןישולאק ,בוסירופ לש תודיסחה יתב ופעתסנ הצבולדישמ דוד ןתנ
.הבורטסאו עטשטנעל לש תודיסחה יתב םע ובלתשנש

אל ,לארשי תבהא דוסי לע ותטיש תא אקראוומ קחצי יבר ססיב קצוק-אחסישפ תטיש תמועל
קחצי יבר דרפנ םנוב 'ר יברה לש ותריטפ םע ותעשב דוע .לארשימ תחא שפנ לע ףא רתוול
,םנוב 'ר יברה לש ונב ,השמ םהרבא 'ר רחא ךלהו קצוקמ ילדנמ תא םהילע וכילמהש ,וירבחמ
.הגהנהה תא ומצעב קחצי יבר ודיל לטנ הרצק הפוקת רחאלו
ופעתסנ ךכו .קצוק לש השרדמ תיבמ הציבזיאמ ףסוי יכדרמ יבר םג שריפ תוטעומ םינש רחאל
ולביק םידימלתה בור .תרשרשה יבאמ ,ילדנמ ,הציבזיא ,רדנסכלא ,הקראוו לש תודיסחה יתב
ויה םלוא ,רדנסכלאמ ךינעה יבר לש ןכמ רחאלו ,רוגמ ריאמ קחצי יבר לש ותגהנה תא םהילע
הז היה יכ םא ,קצוקב גיהנהל ףיסוהש ,ילדנמ יבר לש ונב ,דוד יבר לא עוסנל וכישמהש םהיניב
,רוגב "תמא תפש" לעב לש ותואישנ תלחתה םע דבב דב .ויבא לש ותגהנה תמועל ,ןיפנא ריעזב
.קצוקמ ילדנמ יבר לש ונתח אוהו ,"רזנ ינבא" לעב ,בושטכוסמ םהרבא יבר םג גיהנהל לחה

וידימלת ,ט"שעבה .לארשי תיבב תודיסחה לש הרוא חרז זאמ ורבע רתויו הנש םייתאמכ
יכישממ ידי לע תשרומה הרבעוה רודל רודמו ,תודיסחה תרות תא וציפה ,וידימלת ידימלתו
לע ודיפקהש ויהו ,רתויב ופעתסהש תודיסחה יתבמ ויה .םהיתבל תודיסחה ילודג לש תרשרשה
תשרומ תניחבב הגהנהה התיה אל םינושארה תורודבש םשכ - ןייצל ןתינ םלוא ,הגהנהה זוכיר
יכרדב תודע גיהנהל ולחהש ,הילע ינב וטלבתה םינורחאה תורודב םג ירה ,דבלב תובא
בייל הדוהי יבר ,ץידיירגמ והילא יברמ לחה ,םהיתובא תשרומ וז התיה אל יכ םא ,תודיסחה
תובקעב וכלהש ונרוד ינב דעו ,הצבורטסאמ לאיחי ריאמ יבר ,ןילבולמ ןהכה קודצ יבר ,רגייא
ירמוש" ילעב ןרהא יברו גלשא ביל הידוהי יבר ,םינולסמ םייח יכדרמ יבר ןוגכ ,םינושארה
ילודגמ ויה ףא .תודיסחה ךרדב םתוא וכירדהו םחקל יעמוש תא םביבס ודכילש ,"םינומא
לש םיטלובה םיכרעה ןמ םמצעל וצמיא םהו םתאריבו םתקדצב ,םתונואגב וטלבתהש אטיל
תעונת לש התוינויח לע החכוה אלא וז ןיאו ,שרופמב ךכב תודוהל ובריס יכ םא ,תודיסחה
.התע דעו זאמ תודיסחה
.הזה םויה דע ,תודיסחה תעונת לש התעפוה זאמ ,תופיצרה איה ןויצל היוארה תפסונ תדוקנ
םייונישב םג היה אל ללכ ךרדבו ,הלש דוסיה תופקשהב יוניש לכ ואיבה אל םינמזה תורומת
תורמלו ,תודיסחה ךרדב םיכלוהה לש םייחה תוכליהב םיבושח םייוניש רורגל ידכ ,םייפרגואיג
תשרומה תא תונמאנב םיכישממ םלוכ ירה ,םהיתוצראל תודיסחה יתב ןיב םינווגה ילדבה
.לארשי תיב תא הפיקמה הנומאה תמוח רוציבל ,וידימלת ידימלתו וידימלת ,ט"שעבה ימימ

תא ץיפהל ,התע החוכ ןכ זא החוככו ,החיל סנ אלו תודיסחה לש הרנ ךעד אל התע דעו זאמ
חישמה לש ותחטבהכו ,הבורקה הלואגב הנומאה תא ריבגהלו ,םיקוחרלו םיבורקל הרוא
:ט"שעבה לש תמסרופמה ותרגאב תרכזנה
לכ ולכוי זאו - - - הצוח ךיתונייעמ וצופיו ,םלועב הלגתיו ךדומל םסרפתיש תעב"
."העושיו ןוצר תע היהיו ,תופילקה