הכלהב רובצה תבוטו לובג תגסה

גיטפהרו םליש ר"ד

- רמאמה ךשמה -םינוש תומוקמ ינב ןיב תורחתה :ינש קרפ

ורחסמל תדרלמ וריבח תא בכעל לוכי םהמ דחא ןיא ןידה ןמש ,ריעה התוא ינבב יכ ליעל ונחכוה
תבוט איה הלזוהה יכ ,תוחוקל תכישמל יעצמאכ ,תמזגומ הניא םא ,רעשה תלזוה י"ע ותונמואו
ריע ןב לע בכעל ןידה ןמ לוכי תחא ריע ןבש ,תונוש םירע ינב יבגל ןידה המ םלוא .תוחוקלה ללכ
רבא אתמ רב" עשוהי ברד הירב אנוה בר ארומאה ירבדכ) ותונמואב וא ורחסמב קוסעלמ תרחא
ריע ןבל ריתהלו ,תוחוקלה תבוטב בשחתהל שי הז הרקמב םאה .("בכעמ יצמ יתירחא אתמ
?רעשה תא ליזומ אוה םא ,ותונמואב וא ורחסמב קוסעל תרחא

לוזה רעשו הוושה רעש (א
םעוצקמב קוסעלמ תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי ריע ינבש העדל הטונ שאגימ ןבא יולה ףסוי 'ר
רעשה ותואב םתרוחס םירכומ םיאבהש ןוגכ ,ריעה התוא לש תוחוקלל דספה ןיאשכ םהלש ריעב
ותואב רתוי הבוט הרוחס וא רתוי לוזב הרוחס התוא םירכומ םיאבה םא לבא ,ריעה ינב םירכומש
אוהש ריע ןמ דחא קלח תבוטל הנקת םישוע ונא ןיא יכ ,םהילע בכעל םילוכי ריעה ינב ןיא ,רעש
.ריעה לש רחא קלח תערל

:שאגימ ןבא ףסוי 'ר לש ונושל הזו
ןיושו ידדהא םימד וושד ןוגכ ,אוה םיחקולה לע אדיספ אכילד ..ילימ ינהד ןל ארבתסמו"
אלד אכיה יכ ,אתמ ינבל אתנקת ןנבר ידבע ,ידימ םיחקול יחוורמ אלד ידדהא ימנ ןיקסע
ןייווש אלו ידדהל והייקסיע והל וושד אכיה לבא ,והייתויחל והל קיספת אלו והייקסע ןייהשל
אתנקת דבעמלד ארבתסמ ...ידדהא יקסע ווש אלו ידדהא םימד ןיווש ימנ יא ,ידדהא ימד
החוורה אכיאד ןויכ ךכליה ,אתושר ןל תיל םיחקולה לע אדיספ אכיאד יאמב םירכומל
."הטונ תעדה ןכו ...ינירחאל ידספמו והיישפנל ינקתמד םירכומד והיינימכ לכ אל ,םיחקולל

הברה לוזו טעמ לוז (ב
םירכומ ןיב ,רוכמל תרחא ריעמ םיאבב לידבמ אוהש םיאור ונא ליעלד שאגימ ןבא י"ר ירבדמ
לוז ןיב לדבה שי םא ונל הלגמ אוה ןיא לבא .לוזב רתוי םירכומ ןיבו ריעה ינב םע הוושה רעשב
.הברה לוזל טעמ

טעמ לוז ןיב לדבה שי ריעה ינב לש בוכיעה תוכז ןיינעל םא שרופמב רמוא וניא אוה ףא ן"במרה
:ן"במרה ירבד הלאו ,הז רבדל (רורב אל) ,זמר שי ולצא יכ םא ,בר וא
םלועל יכה אמית אל יאד ,יתירחא אתמ רב אוההא בכעמ יצמ יאדו (אתמ רב) יאה לבא"
םיחקול תנקתו וז תונמוא ינב הברה םש שישכ רעשה לזוי אלש רשפא יאש ,בכעי אל
אתמ רב יתילד הינימכ לכ ואל אדיספ היל תיא (ריעה ןב) יאהד הנימ עמש אלא ,אוה יאדו
."םירכומל דיספיו םיחקולל והל ןיקתילו יתירחא

האבה הלזוה לע םג זמרמ ,תרחא ריע ינב ידי לע תישענה הלזוהה ןמ דבל ,וירבדב ן"במרה הנהו
ןיאש רמול ותנווכ םאה .שוקיבהו עציהה יללכמ תעבונהו ,םיעיצמה רפסמ תלדגה םצעמ אליממ
.םיקסופה תקולחמ שי הלאה ן"במרה ירבד שוריפב ?ךפיהל וא ,הלודג וא הנטק הלזוה ןיב לדבה
ינב ןיא ,לודג לוזב םירכומ םירחאה ריעה ינב םא קרש רבוס ן"במרה ,ףסוי יקומינה לעב תטישל
םא לבא .תוחוקלל יתועמשמ ןפואב דיספהל םילולע ןכ ושע וליא יכ .םהילע בכעל םילוכי ריעה
.טעמ אוה תוחוקלה דספה יכ ,םהילע בכעל ריעה ינב םילוכי ,טעמ לוזב םירכומ תרחאה ריעה ינב
:ףסוי יקומנה ירבד הלאו
יאדו ריעה ירכוממ רתוי טעמ ליזוהל לבא ,לודג לוזב (שאגימ י"רה=) ברה תעד הארנו"
הברה םש שישכש רשפא יאש ,יבכעמ (ריעה ינב) וצמ םלועל ןכ אל םאד ,יבכעמ וצמ
יתירחא אתמ רבל הינימכ לכ אל הזכ טעומ רבד ליבשבו רעשה לזוי אלש תונמוא ינבמ
."ן"במרה תעד הארנ ןכ ...(חוקלל) יאהל ןקתילו (רחוסל) יאהל דיספלד

ריעה ינב ןיא לודג לוזבש םירבוס םהינש .שאגימ י"רה לע קלוח וניא ן"במרה ,ףסוי יקומינה ירבדל
שאגימ י"רה תעדל ןיבש םירבוסו ,ףסוי יקומינה לע םיקלוח שיו .םילוכי - ןטק לוזבו בכעל םילוכי
.הברה לוזל טעמ לוז ןיב לדבה ןיא ן"במרה תעדל ןיבו

לוז לכב ן"במרה תעדל וליאו ,בכעל םילוכי ריעה ינב ןיא אוהש לוז לכב שאגימ י"רה תעדלש אלא
:ףסוי תיבה איבה וז הרבס .בכעל ריעה ינב םילוכי אוהש
ןיבו אתרופ ילזומ ןיבד אלא ,ן"במרה ירבדמ ,(ףסוי יקומנה ירבדכ) ןכ עמשמ אל הרואכלו"
."יבכעמ יצמ ן"במרהלו יבכעמ יצמ אל יולה י"רהל אבוט ילזומ

ותעדלו ,שאגימ י"רה לע קלוח ן"במרהש רבוס ןוטוב יד םהרבא 'ר םג
ריעה ינב לוזב רתוי השוע יא ,הרוחס רוכמל וא תונמוא תושעל ריעל ץוחמ אבש ימ וליפא"
.בכעל םילוכי םניא יולה י"רל לבא ,וילע ןיבכעמ
ימש ,(א ,ס אעיצמ אבב) בהזה קרפב םימכחה ירבדמ דמול שאגימ י"רה ,ןוטוב יד א"רה תעדל
הנשמהמ דמול וניא ן"במרה וליאו .ריעה ינבל רעשה תא ביחרמש בוטל רוכז רעשה תחופש
ליעלד
יתירחא אתמ ינבא לבא ,אתמ איהה ינבל יוהד (א ,ס מ"ב=) בהזה קרפד ןיתינתמ ינאשד"
".בכעמ
ריעה ינבש רבוס שאגימ י"רהש ,ן"במרהו שאגימ י"רה ןיב תקולחמ שי ףסוי תיבה יפלו רחאמו
,םהילע בכעל םילוכיש רבוס ן"במרהו ,םתרוחס םילזומו ריעל ץוחמ םיאבל בכעל םילוכי םניא
םא ,םתרוחס םיליזומו ריעל ץוחמ םיאבל בכעל םילוכי םניא ריעה ינבש ןוטוב יד א"רה קספ
.הברה וא טעמ

:ןיינעב (םש) לאשנ אוה
תואצוההו לוזב הסנרפה םש יכ ,לוזב ותכאלמ םש השוע היהש דחא רפכ בשות ןבואר
לעו תובורמ תואצוההו רקויב תונוזמה רשא לודג ךרכב רוגל ךליו םשמ עסנו ...תוטעומ
סנכנשמו .םתסנרפ גישהל ולכויש ךרעב םתכאלמ םישוע םיטייחה ראש אוהה ןפואה
וז הבסלו ותכאלמ ליזומש המב םלובג גיסמ ןבואר יכ לודג לוקב וארק ...ריעב ןבואר
ותואב םתכאלמ תושעל םדי לאל ןיא יא ריעה יבשות תסנרפ חפקמ ןכל ,וירחא םיכלוה
.םיטייחה םישועש ךרעל (ןבואר) השעיש ...םישרודו לוזה ךרעה

:ותבושת תאזו
ךרעה תיצחמב יפט ליזומ יוהד ןבואר לע בכעל ריעה ינב יצמ אל רומג ןידה ןמ יאדו"
וליפאו ,וילע בכעל ריעה יעב םילוכי םניא ...יולה י"ר תרבסלד ,ריעב תושעל םיגהונש
לודג לוז ךל ןיא ירה ,לודג לוזב היהיש יולה י"רה ירבד שריפש (ףסוי) יקומנה תעדל
,(ן"במרה) הילע יגילפד אכיאד ג"עאו ,ריעה ינב יבכעמ יצמ אלד ןכ םאו ,הזמ רתוי
."וילע בכעל םילוכי םניא אתווברד אתגולפד אקיפס יוהד ןויכ

ינבש (ףסוי תיבה תטיש יפ לע) יולה ףסוי 'רכ קספ (המלש תדמח) אשראוו ד"בא ,ןמלז המלש 'ר
ןיבו ןטק לוזב ןיב ,לוזב םירכומ םא םריעב רוכמלמ תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי םניא ריעה
:וירבד הלאו .לודג לוזב
בור תמכסהד םש הארנ םוקמ לכמ ,יולה י"רה לע קלוח ן"במרהש איבה ףסוי תיבהש ףאו"
ןינעל ןכו (חי ףיעס חכר ןמיסב ךורע ןחלש לעב) רבחמה םתס ךכו ,יולה י"רהכ םיקסופה
."(ז ףיעס ונק ןמיס) ןיקלוחה תעד אלו יולה י"רה תעד א"מרה איבה םיחקולה תלעות
:(םש) א"מרה לש ונושל הזו
תוחוקלד אדיספ אכילדב אקווד ונייה תרחא ריעה ינבב תוחמל ןילוכי ריעה ינבד אה א"י"
תוחמל ןילוכי תורוחס ירכומ ןיא ...לוזב רתוי ןינתונ םא לבא ...ריעה ינב ראשכ ןירכומש
.(יולה י"רה םשב רוטו ש"ארה)

:וז הלאשב זנאצמ םייח 'ר קספ הז חורב
וינכש דגנ ש"יימ רעשה תוחפל הצורו ידנארואב רש תחת רפכב בשויה דחאל רתומ םא"
ןטק רפכב בשויה הזו םהלש ידנארואה דעב הברה םימלשמ המהו ויתוביבסב םיבשויה
בשויהב םיחומ ידנארוא ימד בר ךס םימלשמה םינכשה ןכלו לוזב ידנארוא ימד םלשמ
המ ולשב השוע דחא לכ בישמ אוהו ,ירמגל םתויח קסופ יכ לוזב רוכמלמ ןטקה רפכב
."הצריש
ףיעס חכר ןמיס) ךורע ןחלשה לע ךמתסה הז ןודנבו ,רעשה תוחפל אבהב ןיחומ ןיאש קספ אוהו
ונק ןמיס) א"מרה לעו ,תוחמל ןילוכי קושה ינב ןיאו רעשה ליזוהל םינוונחל רתומד םתסש (חי
.תיבירה ליזוהל רתומד (ה ףיעס

רשא .ריעה התוא ינבמ תונוש םירע ינבב ןידה הנוש ףסוי יקומנה תטיש יפל יכ ,ונירבדמ אצויה
לודג לוזב רכומ אוה םאו .וילע בכעל םילוכי אל ןטק לוזב רכומ םהמ דחא םא ריעה התוא ינבל
לוזב וליפאו ,לוזב םירכומ םה םא ,תרחא ריע ינב דעב בכעל םילוכי םניא ריעה ינב וליאו ,םילוכי
ינשב ,תרחא ריע ינבל ריעה ינב ןיב קוליח ןיא ן"במרה תעדל ףסוי תיבה תטיש יפל וליאו .לודג
.הברה לוזב רוכמל הצורש ימ לע בכעל ריעה ינב םילוכי םירקמה

.תונוש םירע ינבל ריע התוא ינב ןיב הנימ אקפנ ןיאש ,איה םיקסופה בור לע תלבוקמה העדה
ריעה ינב רשא הברה לוזב רוכמל הצורש ימ לע בכעל םילוכי ריעה ינבש אוה ןידה םהינשבו
תלבקתמ תרחא הבסמ וא תולודג רתוי תואצוה םהל שיש םושמ םא ,והומכ תושעל םילוכי םניא
."ינומכ התא םג ליזוה ,רעשה תא ליזומ ינא" :הנעטל םוקמ ןיא זא ירהש ,תעדה לע

:וז הלאשב רפוס םתחה קספ ךכ
רכושהמ םא יכ םיקשמ תונקל אלש ויתחת יבשוי לע ליטהו רשהמ עדנארוא רכשש לארשי"
יאשחב ונממ םינוקו וילא םיאב םיירפכהו רחא רשמ עדנארוא ןכ םג רכשש ידוהי שיו ...ולש
םיאב אליממ אלא םיירפכה תיסה אל ינשהש אלא ,ל"נה עדנארוא רכשש ידוהיל דיספמו
."אל וא ארוסיא דיבע יא ,וילא
:קספ אוהו
ול דיספמ אצמנ ,הז לע סמ ערופו עדנארואה הנק הזש אכה ...דיבע ארוסיאד קפס ןיא"
."ונרק

ינודא תאמ ורכשש הליהק ישנא ןיינעב הלאש וינפב אבוה ,אגניטיא באז יכדרמ 'ר קספ הז חורב
הנתי םילארשיל םירפכה ריכשי רשאכ יכ ריעה ינודא םע ונתהו "הדנארהו עיצאניפרעפה" ריעה
םיקיזחמה םירפכב םיבשויה וישנא ואב התעו ,ריעה ךות לא ש"יי רוכמל תושר םהל ןיא יכ םהמע
החד ותבושתב באז יכדרמ 'רהו .הלא ומכב תונתהל ריעה ישנאל ןיא יכ םהילע ורערעו ש"ייה םש
:(םש) בתכ אוה ראשה ןיבו ,םימעט המכמ םירפכה ישנא תנעט תא
םושמ קר ,ש"ייה םצע חוכמ הז ןיא םירפכב ש"ייהמ חקמהמ ןיליזומה המבש ןויכ ןאכ"
םהו ריעבש אדנרוא רכש ןיחפקמ הזבו לוזב רוכמל ןילוכי ןכל הזמ סמ םיערופ ןיא םהש
."רוסא אנווג יאה יכב ,םהומכ ליזוהל םילוכי ןיא

:לאשנ אוה .שביוט םולש 'ר קספ הזל המודב
רכשומה רפכב דחא לכ ,הזל הז םיכומסה םירפכה ישנא ינש ינבש םירבדו ןידה רבד לע"
ש"יי םש ליזוהלו ולש רפכה ףוסב אימשטערק דימעל דחא הצור תעכו ,ולש ןודאהמ ול
וכלי ולש רפכמ םילרעה יכ ,בר קזיה הזב ול קיזי יכ ,איכורככ קעוצ ינשה רפכמ וריבחו
הז ןיאמו ...ןודאהל עטאר םלשי רשאל ןכ ומכ .ליזוהל לוכי וניא אוהו ...ש"יי המש תונקל
."ש"ייה החוורהמ אל םא ונוממ איצוי
יכ :בישה אוהו
החכוה וניא ש"ייה הז ליזומש המד רעשה תוחפל יאשר וניאש ורוי ןנבר וליפא ןדיד ןודינב"
עטאר םלשמ וניא רשאל רחא רפכ ישנאל ליזוהל אוה לוכי יכ ש"ייה חקמ תלזה ףוג לע
לכוי אל ,הזמ עטאר םלשמד ,ינשה רפכהמ שיאה ןכ אל .וב חיווריש טעמה ול ידו הזמ
חוורמד רמול הזב ונש אל ןכ םאו .ש"ייה תחוורהמ עטארה ימולשת איצוהל ידכ ליזוהל
."אערתל

לודג קסעב הקזח ןועמשלו ןטק קסעב הקזח ול שיש ןבואר ןיינעב לאשנ סיקלעמש אדוהי קחצי 'ר
ויבאו ןועמשל קזחומש רפכל ךומסב ויבא קזחומש רפכב עקרק הנק ונב יולו ,םירפכב סידנאראב
םירפכה ינש תוכז ןועמש רכש התע הנהו .ול קיזמש חווצ ןועמשו םש קנעש תוכז ול ןתנ ןבואר
שי ההז ןודנבש רחאמ יכ בישה אוהו .ול קיזמה קנעשה קלסיש דע ותוכז יולל ריזחהל הצור וניאו
ןמיס) יכדרמ רמאמהו (העק ןמיס ,מ"וח) רפוס םתחה ,(חע ןמיס ,א"ח) תוריאמ םינפה ,תקולחמ
(זכ ןמיס) םירפא תיב לעבו ,לודג לוזב וריבח רפכל רוכמל דחא רפכמ אדנארוא לעבל םירסוא (אי
,ותעיסו תוריאמ םינפכ "יל םיק" תנעט ןועטל ןועמש לוכי ןכל ,םהילע קלוח
לוזב ולש רפכל (יול) רכמי אלש חטבומ היהיש דע הקזחה בכעל לוכיד רורב רבדה ןכ לע"
."אוה רכומש הממ

ש"יי רכומו חקמה ליזומש ריעב ידנערוא קיזחמה דחא רבדב לאשנ ,יקסרבט בד יכדרמ 'ר
הזו ,םתייחמב םהל קיזמ יכ וילע ונעט םירפכה תקזחב םיבשויה םידוהיהו ,םיכומסה םירפכל
:בישה אוהו .השוע אוה ולשב יכ בישמ
ן"במרה תעדל שאגימ י"רהו ן"במרהד (ףסוי תיבה יפל) אתגולפב היהי רבדה הנה ,ד"נעל"
לוזב רוכמל םיאשר ןיא םוקמ לכמ ,םהלשב םישועו םיאשר םהש ריעה ינב וליפאד ירה"
ןה הברה לוזב ןירכומשכד םושמ וחרכ לעו ,ןיאשר םהינשל הפיה רעשב אקוודו ...הברה
."םהלשב ןישוע וליפא ליעומ ןיא הזבו ירמגל םינוונחה לש ןתויח םיקסופ
.םהילע בכעל םילוכי ריעה ינבש ,הברה לוזב םירכומש תרחא ריע ינבב ןכש לכמו

םינוונחה ןיאו יתירחא אתמ ןבל םג רתומ הברה ליזוהל וליפאד הארנד שאגימ י"רה תעדל וליאו
הברה וליפא לוזב רכומו ולשב קסועד אכיה ותטישלו .םיחקולד אדיספ אכיאד םושמ בכעל םיאשר
,אתגולפב הז רבד היהי הז יפלו .וילע בכעל לוכי ןיאד רמול שי ,ירמגל ותויח קסופ הזבד ףא
אמש קפס ,קפס אכיא ןאכד רמול שי ךא .עבתנל אלוק ימק אל ןניעב אתגולפ קפס לכב הרואכלו
רמול הזב שי ןכלו .וריבח לע בכעל לוכי דחא ריעה ינבבש רמואה אנוה ברכ הכלה
."(עבתנה לע) רימחהל ןנילזא קפסב וליפא יאדו ,קיזי אלש עונמל"

ןוטלשה ידי לע עבקנש רעשהמ הלזוה (ג
לבא ,הברה לוזב רוכמל םיצורה רחא םוקמ ינב לע בכעל םילוכי דחא םוקמ ינבש ונעבקש רחאל
לע עבקנ רעשה םא יכ ןייצל יוארה ןמ .םהילע בכעל םילוכי םה ןיא טעמ לוזב רוכמל םיצור םא
לוכי וניא ,קוחה רמוש עגפנש רכומה ירה יכ ,טעמב וליפא ,הזמ תוחפב רוכמל רוסא ןוטלשה ידי
.הנידמה קוחב עבקנש רעשהמ דירוהל ומצע תושרהל

:ןודנב הלאשב טאטשנשזיא ק"קמ ריאמ 'ר קספ ךכ
רוכמל רחא הצורו ,דחא רשמ דחא לכ ,דחא םוחתמ םירפכ ינש וקיזחהש שדנרא יקיזחמ"
אוה יכ ,ורמאב ודיב החומ ינשהו ,הנידמב רעשה עבקנש הממ רתוי לוזב רכשו ש"יי הקשמ
."םש תותשל ולש רפכה ישנא ולצא אובל ליגרמ הז ידי לעש קזיה ול םרוג
:ותבושת תאזו
המכב זירכהל םהיסומינו הנידמה קוח אוהש ...םיעדוי לכהד ...(שייו) רכשה תוריכמב"
אלו אתוכלמד אנידכ יוה ,לוזב ורכמיש םיזירכמ לוזב רוכמל יוארש םיאור םא ןכו הדמה
ףאו ...ודי לע בכעל םילוכי אמלע ילוכד רבדה רורב ...םיחקולה תבוטב ללכ ןניחגשמ
לכמ ,ינשה רשה םע תוכייש ול ןיאו ולשב השוע (רעשה תא ליזומה הדנראה לעב) אוהש
."קזיה םורגל רוסא ולשב ףא םוקמ
תונקל אלש ויתחת יבשוי לכ לע ליטה רשהו רשהמ רכשש לארשי ןודנב רפוס םתחה םג קספ ךכ
יאשחב ונממ םינוקו וילא םיאב םיירפכהו רחא רשמ אדנרוא רכש רחא ידוהיו ולש רכושהמ םא יכ
:רפוס םתחה ירבד הלאו .ינשה אדגרואה רכוש דיספמו
ותלשממ תחת םירדה לע רזג רשהו אניד אתוכלמד אניד ירהד ידוהיה דיב תוחמל הארנ"
."ונממ אדנרואה רכשש הזמ םא יכ הקשמ תונקל םיאשר ויהי אלש ולש סמה ללכבו
.סכמה ןיבנוגש הריבע ירבוע ידיל עייסמ אוה ירכנל רכומ הז םאו

ריעב רשהמ אדנערה םיקיזחמש םידוהי רבד לע קיש השמ 'ר קספ תוריאמ םינפה תובקעב
םירכומ ויה ריעה לש םיקיזחמהו ,אדנערה ידוהי קיזחמ דחא לכבש םירפכ הברה שי תולילגבו
ידי לעו םלצא תונקל םירפכה לכבש םילרעה ךישמהל ידכ לודג לוזב תולילגהמש םילרעהל ש"יי
קספ אוהו .םתייחמ וקספ ריעה אדנערא יקיזחמ יכ םירפכה לש אדנערה יקיזחמ לכ ולדלדתנ הז
רוסא יכ
אדנערא רכש הזד ג"עאו .אוהה לילגבש גהנמהו ךרדה ןמ רעשה לוזלז דצמ ןכ תושעל"
אנידכ יוהד הנידמה גהנממ םינשמש ןויכ םוקמ לכמ ,רחא רשמ הזו דחא רשמ ולש
אמרגו תוקזיה םימרוג םה ,ליזוהל וכרטצי אדנערה יקיזחמ ראש םגש םימרוגו אתוכלמד
."ימרגכ יוהד רשפאו רוסא ןכ םג םיקזנב

תרחא ריעמ וחוקלל וריעב לוזב רכומה ןיד (ד
וריעב רכומ לש ונידמ ,ריעה ינב םירכומש רעשהמ הברה לוזב תרחא ריעב רכומ לש וניד הנוש
ירכוש ינש :וז הלאש וינפל האב .רפוס םייח 'ר תרבס יהוז .תרחא ריעמ תוחוקלל הברה לוזב
.םלצא תותשל םיאבה םייוגל תואקשמ תריכממ םתייחמו ולש רפכב דחא לכ םירד תואקשמ
םוכסב טעמכ דואמ לוזב ש"יי ןתונו ול רשא ובורקמ ש"יי איבמ ישילש רפכב רדה ידוהי תעכו
םירפכה תוביבס םייוגה לכ םיכלוהו ולש רפכב רכומ אוה .ריעב תואקשמה ירחוס םיחקול רשא
ול רוסאל ושקיבו ,ללכ ורכמי אל םירפכה ינשמ תואקשמה ירכושו םתיבל םיאיבמו ולצא חקיל
."ול ועידוי רשא (ריחמה=) סיירפה יפכ" םהל רוכמל ובייחלו ,לוזב םירחא םירפכל רוכמל

:בישה אוהו
ידכ לוזב רכומ םיכומס םירפכמ םיאבהל קר ,רקויב רכומ ...ולש רפכב םירדה םיירפכל םא"
לוזב רכומ אוהש ונתלאש ןדינב לבא ...רוסא אוה זא ,ולצא ואוביש (םכשמל=) םכישמהל
ןכ םא ,הברה רוכמיש קר חוויר טעמב דומעל לכוי יכ ...םיאבה לכל ןהו ולש רפכ ינבל ןה
תיסמ אלו וילא אבה לכל לוזב רכומ אוה קר ,םיכומסה םירפכה ינבל והייבג ליזומ ארקנ אל
אוה ןכ םא ,לוזב תונקל םיאב םה אליממ אלא ,ולצא תונקל ואוביש םיכומסה םירפכה ינבל
."תויחל המ ול היה אל רקויב רוכמי םאו .רתיהב ולשב קסוע

:יולה אגניטיא ןרהא קחצי 'ר
זיירפה ליזומ אוהש וריבח לע םהמ דחא לבוקו וינפל סיראדנארא םישנא ינש ואב"
רוכמל לוכי וניא אוהו וריבחל םיכלוה ולש רפכ לש םילרעה ןכלו ש"ייה לש (ריחמה=)
ןתונ אוהו הנשל ףסכ שנייר נ"ק קר עטאר ןתונ וניא וריבחש תמחמ ,וריבח ומכ לוזב
."הנשל כ"ור תואמ 'ה
:ותבושת תאזו
הדוהי 'ר יגילפ אל וחרכ לעד ,חקמה ליזוהל הצורש וריבחב תוחמל לוכי וניא ןדיד ןודנב"
ידי לע שממ דחא םוקמב םה םירחוסה ינששכ אלא (א ,ס ,אעיצמ אבב הנשמב) םימכחו
םימכח ףאו הדוהי 'ר רסוא יכה םושמ וריבח לצא םינוקה ונקי אל יאדוב רעשה ליזומ הזש
.לוזב התא םג רוכמ :ול רמאד םושמ וא הערתל חוורמ אקד םושמ קר וילע יגילפ אל

אוה ולשבו המש םיבשויה םילרעהל ש"ייה ליזומו ולש רפכב ומוקמב בשוי הזש הזב לבא
םמוקמ םיחינמ ש"ייה ליזומ הזש ינשה רפכמ םילרעה ועמשש הז ידי לעש קרו השוע
."לכה ירבדל רתומ ...תונקל ינש רפכל םיכלוהו
ירכנה אוביש תולדתשהו הלועפ םש השוע ינשה ילארשיה ןיאשכ םירומא םירבדהש ףיסומ אוהו
.רתומ זאש ,לוזב ול רכמ אוהו ומצעמ אב ירכנה קר ,וילא


םוכיס :ישילש קרפ

ןב וריבח ןיא ,תוחוקל וילא ךושמל ידכ ותנמוא וא ותרוחס תא ליזוהל הצור ריעה ינבמ דחא םא .1
ללכ תלעותל איה הלזוההו רחאמ ,וילע בכעל לוכי תונמוא וא הרוחס התואב קסועה ריעה התוא
ינא :רמולכ ,ךלש ךותב השוע התא ,ילש ךותב השוע ינא :ןועטל לוכי ליזומה ריעה ןבו ,תוחוקלה
תוחוקלה תא התפי וא תיסי אלש דבלבו (הנשמב הדוהי יבר לומ םימכחכ) התא םג ליזוה ,ליזומ
.וילא אובל וריבח לש

תוחמל לוכי וריבח ןיא ,ותונמוא וא ותרוחס ליזוהל הצור ריעה ינבמ דחא םאש ונרמאש המ .2
ןפואב הברהב ליזומ אוה םא לבא ,טעמב ליזומ ריעה ןב רשאכ ,םירומא םירבד המב ,ודיב
וניבר) ךכ לכ ליזוהלמ ודיב תוחמל וריבח לוכי ,דיספיש ילבמ והומכ ליזוהל לוכי וניא וריבחש
.(אמר ,םחורי

קר לח ,ליזומה וריבח דעב בכעל לוכי וניא ריעה ןבש ,1 ףיעסב ליעל ונרמאש המש ארבס שי .3
(רכשו ןיי ןוגכ) םירחא םיכרצמב אל לבא (האובת ןוגכ) םיינויח םיכרצמב איה הלזוהש הרקמב
הרבס םיחודש שיו .(ןחלושה ךורע ,תוריאמ םינפ) םיינויח םיכרצמ ראש לע העפשה לכ םהל ןיאש
.(םהש שישרת ,המלש תמכח) הז ןינעל רכש וא ןייו האובת ןיב לדבה ןיא םתעדלו ,וז

,בושח םדא לש ורושיאב תונמוא ינב וא ריעה ינב ידי לע עבקנ תונמוא וא הרוחס לש רעש םא .4
ותונמוא וא ותרוחס ליזוהל לוכי םהמ דחא ןיא ,תונמוא התוא ילעב וא ריעה ינב לכ תמכסהב וא
.(ארתב אבב) רומאכ ,עבקנש רעשהמ הטמל

םיקסוע ריעה ינבש תונמואב וא הרוחסב קוסעלמ תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי תחא ריע ינב .5
,ריעה ינב םיעיצמש הזל הוושה רעשב םתונמוא וא םתרוחס םירכומ תרחא ריעמ םיאבה םא ,הב
:םדי לע בכעל ריעה ינב םילוכי אל ריעה ינב רשאמ רתוי לוזב םתרוחס םירכומ םיאבה םא לבא
.(שאגימ ןבא ףסוי 'ר) תוחוקלה רוביצ תבוטל הנקת יהוז

המב ,לוזב םירוכמשכ תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי ריעה ינב ןיאש 5 ףיעסב ונרמאש המו .6
םהילע בכעל םילוכי טעמ לוזב םירכומ םא לבא ,הברה לוזב םירכומ םה רשאכ ,םירומא םירבד
.(ףסוי יקומינ תטיש יפ לע ן"במרהו שאגימ י"רה)
ז/ש
הברה לוזב ןיבו טעמ לוזב םירכומ םה םא ןיב ,תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי ריעה ינב ןיא .7
.(בר םחל ףסוי תיבה תטיש יפ לע שאגימ י"ירה)

ן"במר) טעמ לוזב ןיבו הברה לוזב םירכומ םא ןיב .תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי ריעה ינב .8
.(ףסוי תיבה תטיש יפ לע

םירכומ םא םתונמוא וא םתרוחס רוכמלמ תרחא ריע ינב לע בכעל םילוכי םניא ריעה ינב .9
םילוכי אל הלא יכ) ,ריעה ינבל םידיספמש ןפואב הברה לוזב םירכומ םא לבא ,טעמ לוזב
ינב םילוכי ,(תרחא תקדצומ הבסמ וא תולודג רתוי םהיתואצוהש םושמ םא ,םהומכ ליזוהל
תלבוקמה תעדה) םהלש ריעב םתונמוא וא םתרוחס רוכמלמ תרחא ריע ינב לע בכעל ריעה
.(םיקסופה בור לצא

דגנ תוחמל ריעה ינב ןילוכי ,ןוטלשה ידי לע עבקנ תינולפ תונמוא וא הרוחס יבגל רעשה םא .10
.(רפוס םתח ,תוריאמ םינפ) רומאכ עבקנש רעשהמ הטמל ליזוהל םיצורה הלא

תרחא ריע התוא ינב םילוכי ןיא ,תרחא ריעמ תוחוקלל הברה לוזב וריעב רכומ םדא םא .11
דבלבו ,(יולה א"ירהמ ,םייח הנחמ) הברהב ליזומ םא וליפא ,וריעב ותרוחס ליזוהלמ ודיב בכעל
הנווכ ךותמ ,רעשל רשאב תרחא ריעמ םיאבה ןיבו וריע ינב ןיב היילפה וריעב רכומה השעי אלש
.(םייח הנחמ) תרחא ריעמ תוחוקלה ךושמל

רמאמה תליחתל הרזח