ידוהיה רזגמב ךוניחה תכרעמב ללוכה םידימלתה רפסמ

ח"נשת-ן"שת םינשב םיזוחאבו םירפסמב ךוניחה תכרעמב םידימלתה תייסולכוא

1998-49 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןותנשה ךותמ

םיידוסי רפס-יתב
ח"נשת ז"נשת ן"שת  
517,866 523,611 461,790 םירפסמב
םיטלחומ
65.9% 66.2% 71.1% יתכלממב
םיזוחאב
20.8% 21.2% 21.3% ד"ממב
םיזוחאב
13.3% 12.6% 7.6% *יאמצעה ךוניחב
םיזוחאב
'א תותיכ :הז ךותמ
ח"נשת ז"נשת ן"שת  
78,256 78,730 69,848 םירפסמב
םיטלחומ
65.6% 66.1% 71.5% יתכלממב
םיזוחאב
21.4% 21.6% 22.2% ד"ממב
םיזוחאב
13% 12.3% 6.3% *יאמצעה ךוניחב
םיזוחאב

לארשי תדוגא רקיעב*

םייניב תוביטח
ח"נשת ז"נשת ן"שת  
171,510 161,247 120,608 םירפסמב
םיטלחומ
82.7% 82.4% 83.3% יתכלממב
םיזוחאב
17% 17.4% 16.1% ד"ממב
םיזוחאב
0.3% 0.2% 0.6% *יאמצעה ךוניחב
םיזוחאב

לארשי תדוגא רקיעב*

םיידוסי לע רפס-יתב
ח"נשת ז"נשת ן"שת  
242,895 245,357 205,139 םירפסמב
םיטלחומ
72.1% 73.1% 75.9% יתכלממב
םיזוחאב
18.1% 18.3% 18.4% ד"ממב
םיזוחאב
9.8% 8.6% 5.7% *יאמצעה ךוניחב
םיזוחאב

לארשי תדוגא רקיעב*