פ"עבשותו דומלתב תורגבה תוניחב תא םירבועהו םינחבנה רפסמ

םיזוחאבו םירפסמב ,יתד-יתכלממה ךוניחב

ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
12,145 11,360 11,186 םישגינה לכ ךס
הניחבל
9% 11% 10% תודיחי 3-ב םינחבנה זוחא
םישגינה לכ ךס ךותמ
84% 79% 88% תודיחי 3-ב םירבועה זוחא
םישגינה לכ ךס ךותמ
91% 89% 90% תודיחי 5-ב םינחבנה זוחא
םישגינה לכ ךס ךותמ
90% 91% 93% תודיחי 5-ב םירבועה זוחא
םישגינה לכ ךס ךותמ