ך"נתב תורגבה תוניחב תא םירבועהו םינחבנה רפסמ

םיזוחאבו םירפסמב

דומיל תודיחי 2
ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
39,112 38,453 39,134 יתכלממ םישגינה לכ ךס
- - - יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
89.14% 86.65% 80.86% יתכלממ םירבועה זוחא
- - - יתד יתכלממ םירבועה זוחא
73.5 72.3 63.8 יתכלממ עצוממ ןויצ
- - - יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 3
ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
- - - יתכלממ םישגינה לכ ךס
4,148 3,993 4,127 ד"ממ םישגינה לכ ךס
- - - יתכלממ םירבועה זוחא
75.12% 78.19% 87.40% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
- - - יתכלממ עצוממ ןויצ
64.6 65.6 68.5 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 5
ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
1,175 999 991 יתכלממ םישגינה לכ ךס
5,394 4,909 4,953 ד"ממ םישגינה לכ ךס
97.28% 96.80% 97.98% יתכלממ םירבועה זוחא
95.92% 97.64% 98.63% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
77.1 76.5 77.4 יתכלממ עצוממ ןויצ
75.2 76 77.4 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ