ך"נתב תורגבה תוניחבב יללכה ךוניחל יתדה ךוניחה ןיב האוושה תלבט

ח"נשת-ו"נשת םינש

ןויצה
עצוממה
זוחא
םירבועה
רפסמ
םינחבנה
עצוממ
תודיחי
דומילה
   
73.35 93.53% 9,080 4.09 יתד ו"נשת
64.14 81.28% 40,125 2.07 יללכ
71.33 88.92% 8,902 4.10 יתד ז"נשת
72.40 86.90% 39,452 2.07 יללכ
70.59 86.8% 9,542 4.13 יתד ח"נשת
73.60 89.37% 40,287 2.08 יללכ

םירואיבו תורעה
.ל"חי 2 אוה יללכה ךוניחב ך"נתב תורגבל תואכזה
.ל"חי 3 אוה יתדה ךוניחב ך"נתב תורגבל תואכזה

.(%5-מ תוחפ) חינז טעמכ אוה יללכה ךוניחב ך"נתב ל"חי 5-ל םישגינה זוחא
.%60-כ אוה יתדה ךוניחב ך"נתב ל"חי 5-ל םישגינה זוחא

.םיהובג םיירפס-תיב םיביכר םיליכמ וז הנש ינויצ ךכל יא ,הניחב תבוח אלב היה ך"נת ,ו"נשת תנשב