לארשי תבשחמב תורגבה תוניחב תא םירבועהו םינחבנה רפסמ

םיזוחאבו םירפסמב

דומיל תודיחי 1
ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
1 1 - יתכלממ םישגינה לכ ךס
9 12 267 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
100% 100% - יתכלממ םירבועה זוחא
77.78% 91.67% 93.27% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
62 75 - יתכלממ עצוממ ןויצ
68.33 77.25 75.26 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 2
ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
1 34 34 יתכלממ םישגינה לכ ךס
2,076 2,045 1,953 ד"ממ םישגינה לכ ךס
100% 88.24% 97.06% יתכלממ םירבועה זוחא
93.79% 92.91% 96.42% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
62 67.97 76.18 יתכלממ עצוממ ןויצ
78.22 76.40 78.01 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 4
ח"נשת ז"נשת ו"נשת  
10 4 4 יתכלממ םישגינה לכ ךס
223 125 97 ד"ממ םישגינה לכ ךס
100% 100% 100% יתכלממ םירבועה זוחא
98.21% 98.40% 100% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
89 87.5 88 יתכלממ עצוממ ןויצ
82.91 82.54 86.67 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ