תילגנאב תורגבה תוניחב תא םירבועהו םינחבנה רפסמ

םיזוחאבו םירפסמב

דומיל תודיחי 1
ז"נשת ו"נשת  
1,964 1,342 יתכלממ םישגינה לכ ךס
376 159 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
65.12% 85.10% יתכלממ םירבועה זוחא
48.14% 81.76% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
60.43 69.13 יתכלממ עצוממ ןויצ
55.17 65.66 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 3
ז"נשת ו"נשת  
8,412 8,620 יתכלממ םישגינה לכ ךס
2,588 2,563 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
90.36% 94.89% יתכלממ םירבועה זוחא
80.72% 91.96% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
72.74 74.38 יתכלממ עצוממ ןויצ
67.44 71.35 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 4
ז"נשת ו"נשת  
13,170 12,842 יתכלממ םישגינה לכ ךס
3,268 3,453 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
89.26% 94.62% יתכלממ םירבועה זוחא
89.14% 94.41% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
68.27 71.37 יתכלממ עצוממ ןויצ
68.20 71.68 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 5
ז"נשת ו"נשת  
19,528 19,440 יתכלממ םישגינה לכ ךס
3,189 3,071 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
98.85% 99.41% יתכלממ םירבועה זוחא
98.46% 99.64% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
78.99 80.49 יתכלממ עצוממ ןויצ
79.69 81.56 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ