הקיטמתמב תורגבה תוניחב תא םירבועהו םינחבנה רפסמ

םיזוחאבו םירפסמב

דומיל תודיחי 0
ז"נשת ו"נשת  
- - יתכלממ םישגינה לכ ךס
217 380 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
- - יתכלממ םירבועה זוחא
93.55% 92.89% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
- - יתכלממ עצוממ ןויצ
67.45 70.98 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 1
ז"נשת ו"נשת  
2,711 - יתכלממ םישגינה לכ ךס
695 - יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
51.38% - יתכלממ םירבועה זוחא
54.96% - יתד יתכלממ םירבועה זוחא
56.80 - יתכלממ עצוממ ןויצ
61.35 - יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 3
ז"נשת ו"נשת  
18,608 20,336 יתכלממ םישגינה לכ ךס
4,346 5,060 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
82.41% 76.43% יתכלממ םירבועה זוחא
84.31% 75.89% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
72.31 68.52 יתכלממ עצוממ ןויצ
73.95 68.19 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 4
ז"נשת ו"נשת  
9,617 9,526 יתכלממ םישגינה לכ ךס
2,631 2,529 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
92.32% 95.03% יתכלממ םירבועה זוחא
94.07% 94.70% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
78.30 79.92 יתכלממ עצוממ ןויצ
79.47 80.16 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ

דומיל תודיחי 5
ז"נשת ו"נשת  
6,790 6,990 יתכלממ םישגינה לכ ךס
1,233 1,329 יתד יתכלממ םישגינה לכ ךס
95.55% 95.28% יתכלממ םירבועה זוחא
94.81% 94.06% יתד יתכלממ םירבועה זוחא
81.23 80.53 יתכלממ עצוממ ןויצ
80.56 79.27 יתד יתכלממ עצוממ ןויצ