םיעדמב תורגבה תוניחב תא םירבועהו םינחבנה רפסמ

םיזוחאבו םירפסמב ,יתד-יתכלממה ךוניחב ,תועוצקמ יפל

ה"נשת
עצוממה ןויצה םירבועה זוחא םינחבנה רפסמ  
75 95% 2,106 היגולויב
81 95% 1,090 הקיסיפ
79 97% 621 הימיכ
74 98% 524 תואלקחהו םייחה יעדמ

ו"נשת
עצוממה ןויצה םירבועה זוחא םינחבנה רפסמ  
75 95% 2,211 היגולויב
81 97% 1,051 הקיסיפ
78 95% 655 הימיכ
93 97% 495 תואלקחהו םייחה יעדמ

ז"נשת
עצוממה ןויצה םירבועה זוחא םינחבנה רפסמ  
75 95% 1,952 היגולויב
81 97% 999 הקיסיפ
80 97% 591 הימיכ
73 96% 484 תואלקחהו םייחה יעדמ

ז"נשת ו"נשת ה"נשת  
4,026 4,412 4,341 רוזחמב םיחמתמ כ"הס
12,175 11,737 11,278 רוזחמה ירגוב ללכ
33% 38% 38% רוזחמב םיחמתמ זוחא

.0.5 לש תולובגב הטמ יפלכו הלעמ יפלכ ולגוע הלבטב םירפסמה

תורעה
.יללכה ךוניחל יתדה ךוניחה ןיב םיגשיהה תמרבו םיחמתמה זוחאב יתועמשמ ינוש אצמנ אל .א
תושדח תויורשפא תחיתפב תרבסומ ,ידוסי-לעה ךוניחב םיעדמב םיחמתמה רפסמב הדיריה .ב
.םידימלתל תוחמתהל
.וז הנשל םייפוס םינותנ םימייק אל ןיידעש םושמ הלבטל ופרוצ אל ח"נשת תנשל םינותנה .ג