ןורחאה רושעב ,ד"מחב *תורגבה תדועתל תואכזב םייוניש

תוזוחמל הקולח יפל ,םיזוחאב ,ח"נשת-ח"משת

היילעה ירועש
(םיזוחאב) תואכזב
םיאכזה רועיש
ח"נשת תנשב
םיאכזה רועיש
ח"משת תנשב
זוחמ
19% 42% 23% םילשורי
10% 39% 19% ןופצ
15% 35% 20% הפיח
6% 33% 27% זכרמ
18% 43% 25% ביבא-לת
13% 29% 16% םורד
11% 26% 15% יתובשייתה ךוניח

.הנש התואב תורגבה תדועתל תואכזה ללכ ךותמ*