תורגבה תדועתל םיאכזהו םישגינה רועיש

(םיזוחאב) יתד-יתכלממה ךוניחה תמועל יתכלממה ךוניחב

ח"נשת ז"נשת ו"נשת ה"נשת ח"משת  

תורגבל םישגינה םידימלת לכ ךס
45,729 44,579 43,945 41,989 29,255 יתכלממ
12,714 12,227 12,028 11,638 9,612 יתד יתכלממ

םידמולה ללכמ םישגינה זוחא
84.31% 84.01% 81.57% 82.24% 75.39% יתכלממ
87.54% 84.94% 84.59% 80.99% 66.53% יתד יתכלממ

םישגינה ןיבמ םיאכזה זוחא
61.28% 61.13% 63.79% 66.31% 64.97% יתכלממ
63.52% 62.61% 65.41% 68.46% 61.80% יתד יתכלממ

םידמולה ללכמ םיאכזה זוחא
51.67% 51.36% 52.03% 54.53% 48.98% יתכלממ
55.61% 53.19% 55.33% 55.45% 41.12% יתד יתכלממ