תורגב תדועתל םיאכזהו םישגינה ,םידמולה רועישו רפסמ
ז"נשת תנש - חוקיפ יפל ,ידוהי רזגמ ב"י תותיכב

םיאכז זוחא
םידמולמ
םיאכז םישגינה זוחא
םידמולמ
םישגינ ב"יב םידמול  
51.36 27,252 84.01 44,579 53,061 יללכ חוקיפ
53.19 6,503 84.94 10,386 12,227 יתד חוקיפ

םיגצומ םניא יאמצעה חוקיפה ינותנ*