תיתד-תיתכלממה ךוניחה תכרעמ ללכ לע םינותנ

1999-1997 ,ט"נשת-ז"נשת םינשב ,םירפסמב םידימלתו תודסומ

.הדומצ םייניב תביטח םיללוכ םייתדה םיידוסי לעה רפסה יתבמ קלח*