תורגב תדועתל םיאכזהו םישגינה ,םידמולה רועישו רפסמ
ח"נשת תנש - חוקיפ יפל ,ידוהי רזגמ ב"י תותיכב

םיאכז זוחא
םידמולמ
םיאכז םישגינה זוחא
םידמולמ
םישגינ ב"יב םידמול  
51.67 28,024 84.31 45,729 54,236 יללכ חוקיפ
54.61 7,070 87.54 11,130 12,714 יתד חוקיפ

םיגצומ םניא יאמצעה חוקיפה ינותנ*