חוקיפ יפל ידוהיה רזגמב תורגבה תדועת לע עדימ
ח"נשת תנש

יתד יללכ
6.917 27.935 תודועתה רפסמ
19.8% 80.2% חוקיפ פל תודועתה תוגלפתה
83.7% 92% הדועתל םיאכזה ךותמ תואטיסרבינואה לש ףסה תושירדב םידמוע
30.5 26.8 הדועתב עצוממ דומיל תודיחי רפסמ
9.2 8.8 הדועתב עצוממ תועוצקמ רפסמ