דומיל תודיחי יפל םיאכזה תוגלפתה
ח"נשת תנש

יתד יללכ דומיל תודיחי רפסמ
6.58% 39.50% 20-25
21.35% 28.68% 26-28
25.63% 17.47% 29-30
46.44% 14.35% 30+

עדימ תוכרעמו ןוכימל להנימהו תוניחבה ףגא לש תוניחב עדימ זכרמ :םינותנה רוקמ