תיתד תיתכלממה תידוסי-לעה ךוניחה תכרעמ לע םינותנ

ט"נשת תנש ,םייתד-םייתכלממה םיידוסי-לעה ךוניחה תודסומ תוגלפתה

כ"הס ב"טח םיפיקמ םיינויע תונפלוא תובישי
תודסומ 228 22 48 38 52 68
100% 10% 21% 16% 23% 30%