תיתד תיתכלממה ךוניחה תכרעמב ב"י תותיכ לע םינותנ

ידוהיה רזגמה ךותמ יתד יתכלממה ךוניחב ב"י תותיכב םידמולה רפסמ
ח"נשת-ח"משת םינשב

:תורעה
.יתד-יתכלממהו יתכלממה ךוניחה ידימלת תא ללוכ ידוהיה רזגמב םידמולה כ"הס .1
.הדיריב אצמנ ד"מחב םידמולה זוחא ג"נשת-ח"משתמ .2
.(18.3% ו"נשת איצוהל) .הילעב אצמנ ד"מחב םידמולה זוחא ח"נשת-ד"נשתמ .3
.ב"י תותיכ תא םימייסמה םידימלתה רפסמב הדיריל המרג אל תורגבל תואכזב תיתועמשמה הילעה .4