יתד יתכלממה ידוסיה ךוניחב םידימלתו םיינרות רפס יתב

,ד"מחב םיידוסיה םידימלתהו רפסה יתב ללכ ךותמ ,םידימלתו *םיינרות רפס יתב לכה ךס
ט"נשת תנש - תוזוחמל הקולח יפל

םידימלת 'סמ
םיינרות ס"יבב
רפסמ
םידימלת
ס"יב 'סמ
םיינרות
'סמ
רפס יתב
זוחמ
8,939 25,141 30 82 י"חנמ+םילשורי
4,787 11,905 15 49 ןופצ
2,847 8,253 10 39 הפיח
12,493 32,030 43 108 זכרמ
479 10,094 2 42 ביבא-לת
3,699 20,864 15 81 םורד
33,244 108,287 115 401 כ"הס

תודהיה ידומילב תורבגומ םידומיל תוינכת יפ לע :םיינרות רפס יתב*
םינימה ןיב הדרפה ללוכ ,תינרות הריוואבו