"ינרותה ךוניחה ןייעמ" לע םינותנ

ט"נשת-ז"נשת םינשב ,םידימלתו םידלי-ינג ,תותיכ ,תודסומ ירפסמ

רכומ ךוניחל ףגאה ינותנ יפ-לע :רוקמ

ט"נשת ח"נשת ז"נשת  
102 94 75 תודסומה רפסמ
תכרעמב
659 645 506 תותיכה רפסמ
תכרעמב
 
7,539 10,264 9220 םידימלתה 'סמ
םידליה ינגב
12,991 11,538 9862 םידימלתה 'סמ
רפסה יתבב
20,530 21,802 19,082 םידימלת כ"הס
תכרעמב