"יאמצעה ךוניחה" לע םינותנ

ט"נשת-ז"נשת םינשב ,םידימלתו םידלי-ינג ,תותיכ ,תודסומ ירפסמ

רכומ ךוניחל ףגאה ינותנ יפ-לע :רוקמ

ט"נשת ח"נשת ז"נשת  
םידלי ינג
449 342   םינגה 'סמ
10,725 11,845   םידימלתה 'סמ
ידוסי-לעו םייניב תוביטח ,ידוסי
153 146 139 תודסומה 'סמ
2,272 2,246 2,174 תותיכה 'סמ
רפסה יתבב
51,697 52,227 51,585 םידימלתה 'סמ