יתד יתכלממה ךוניחבו יתכלממה ידוסיה ךוניחב םיאמדקאה םירומה רועיש

םייזוחמ םינותנ יפל - ט"נשת תנש ,םיזוחאבו םירפסמב

ראות םע םירומה רפסמ םירומה רפסמ זוחמ
ד"ממ יתכלממ ד"ממ יתכלממ
1,286 1,267 2,518 2,546 םילשורי
י"חנמו
522 1,386 1,075 3,596 ןופצ
417 1,448 955 3,221 הפיח
1,609 3,098 3,514 6,923 זכרמ
530 2,760 950 5,136 ביבא לת
658 1,573 2,060 4,142 םורד

םיזוחאב ראות םע םירומה רפסמ זוחמ
ד"ממ יתכלממ
51% 49.3% םילשורי
י"חנמו
48.55% 38.54% ןופצ
43.6% 44.95% הפיח
45.78% 44.75% זכרמ
56% 53.74% ביבא לת
32% 37.98% םורד

.תוברתהו ךוניחה דרשמב עדימ תוכרעמל ףגאה ינותנ יפל - יתכלממה ךוניחה ינותנ
.םייזוחמ םינותנ יפל - יתד יתכלממה ךוניחה ינותנ