יתד יתכלממהו יתכלממה ידוסי לעה ךוניחב םיאמדקאה םירומה רועיש
(םייניבה תוביטח ללוכ)

םייזוחמ םינותנ יפל - ט"נשת תנש ,םיזוחאבו םירפסמב

ראות םע םירומה רפסמ םירומה רפסמ זוחמ
יתכלממ יתד
יתכלממ יתד יתכלמ יתכלממ
1,257 2,190 1,598 2,741 םילשורי
635 1,718 832 2,501 ןופצ
690 3,205 916 4,220 הפיח
1,757 5,511 2,269 7,314 זכרמ
871 4,613 1,097 5,895 ביבא לת
905 3,374 1,255 4,850 םורד
1,448 2,979 1,795 3,932 יתובשייתה

םיזוחאב ראות םע םירומה רפסמ זוחמ
יתד יתכלממ יתכלממ
79% 78.12% םילשורי
76.32% 68.59% ןופצ
75.3% 76.07% הפיח
77.74% 75.01% זכרמ
80% 77.33% ביבא לת
72% 69.24% םורד
81% 74.28% יתובשייתה

.תוברתהו ךוניחה דרשמב עדימ תוכרעמל ףגאה ינותנ יפל - יתכלממה ךוניחה ינותנ
.םייזוחמ םינותנ יפל - יתד יתכלממה ךוניחה ינותנ