ארמגו הנשמב םייצראה םינחבמל ךירדת
יללכ (א)
.ןחבמה לש ןושארה קלחב ונחביי התכה ידימלת לכ .1
.תופסונה תולאשה לע םג ונחביי תוינרות תותכ ידימלת .2
.תוליגרה תותיכה ידימלתל תושר ןה "תופסונה תולאשה" לש קלחה .3
.תופסונה תולאשה םע דדומתהלו תוסנל תוליגרה תותכב םידימלתה תא דדועל םייצילממ ונא

םילוע םידימלת (ב)
רתי לככ וב ופתתשי ,יצראה ןחבמב ףתתשהל םילגוסמה םיאכז םילוע םידימלת .1
םיאכזה םילועה םידימלתה רפסמ תא יתתכה םוכיסה ספוטב ןייצי הרומה ,התכה ידימלת
.ונחבנש
אל ,יצראה ןחבמב ףתתשהל ןיידע םילוכי םניא םירומה תעדלש םיאכז םילוע םידימלת .2
.וב ףתתשהל ושרדיי
םידימלתל תתל תנמ לע ,רפסה תיבב דחוימ ןחבמ וללה םידימלתל ןיכהל םיצילממ ונא .3
.התכה ידימלת רתימ םילדבנ םניא םהש השגרהה תא וללה

תואצותה לע חווידו םינחבמה תקידב (ג)
.םידדצ ינשמ אלמל ,יתתיכ םינויצ זוכיר ספוט (2) ןובושת (1) :ףרוצמ ןחבמל
.הנוכנ הבושת לכל יברימה תודוקנה רפסמו תונוכנה תובושתה תונתינ תובושתה ףדב (1)
.יתתיכ םינויצ זוכיר ספוט (2)

1 דומע
.כ"הסבו ,ףיעס לכב דימלת לכ לביקש תודוקנה תא םושרי הרומה .1
.הנורחאה הרושב םשריי עצוממה .כ"הסב יתתיכה עצוממה תא בשחי הרומה .2
תרתוכל תחתמ עיפומה דוקינה תא ולביקש םידימלתה רפסמ תא םושרי הרומה .3
."יתתיכ םוכיס"

2 דומע
.םידימלתה ירפסמ ינותנו התכה ינותנל םיסחייתמה םיטרפה לכ תא אלמי הרומה .1
חותינ ךותמ דיתעב הדימלה ךילהת רופישל רשאב תוצלמהו תונקסמל סחייתי הרומה .2
.תויתתכה תואצותה
.תויתתכה תואצותה חותינמ האצותכ ישעמ לופיט םינועטה םיאשונל סחייתי הרומה .3
:ל סחייתהל ןתינ .יצראה ןחבמה אשונב רושקה ןיינע לכל ויתורעה תא ריעי הרומה .4
.תולאשה תוכיא רבדב תורעה
.ןחבמה הנבמ רבדב תורעה
.תרחא הרעה לכ
חזרה לדף ראשי             חזרה לאתר מפמר תושבע