פרשה לט: ישראל לוו מה'


א [חייבין לי ישראל מה שלוו הימני]
כי תשא
כך פתח ר' תנחומא בר אבא: (שיר ז): שררך אגן הסהר וגו', וכל הפתוחות כולן, כענין הכתוב בפרשיות.
ועוד, אמר לו הקב"ה: משה! חייבין לי ישראל מה שלוו הימני, שנאמר: כי תשא כמה דתימא (דברים כד): כי תשה ברעך.
אמור להם: שיפרעו מה שהם חייבים לי. הוי, כי תשא, ואשלמה להם, שנאמר (הושע ב):
והיה מספר בני ישראל כחול הים: