ח השרפ

:השרפה ןכות
וידגב תא יכדרמ ערקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו
םידוהיל לודג לבא עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ הנידמו הנידמ לכבו
דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הנאבתו
ךתהל רתסא ארקתו
הז המ לעו הז המ תעדל
והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו
ישירחת שרחה םא יכ
יכדרמ לא בישהל רתסא רמאתו


א
וידגב תא יכדרמ ערקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו

.ערקיל םיטבשל םרג ןימינב
.םתולמש ערקיו (ד"מ םש) :ביתכד אוה אדה
.הריבה ןשושב ?העירק ול המרג ןכיהו
.וידגב תא יכדרמ ערקיו :ביתכד אוה אדה
.רפאו קש שבליו .ינימי שיא אוהו

:וביא יבר רמא
.וינבמ זז אל בוש - וינתמב קש םשיו (זל תישארב) :ביתכד - קשה תא וניבא בקעי ספתשמ
.ורשב לע קש םשיו (א"כ א"מ) היב ביתכ באחא
.ורשב לע קשה הנהו םעה אריו (ו ב"מ) ונב םרוי
.הרמו הלודג הקעז קעזיו רפאו קש שבליו יכדרמ
.ןשושב ?ול ערפנ ןכיהו
.הרמו הלודג הקעז קעזיו :רמאנש

:ןינח יבר רמא
.יהועמ ינב ןורתותי ,אוה ןרתו אוה ךירב אשדוק רמאד ןאמ
,ושעל בקעי קיעזה תחא הקעז ירהש עדת .היליד יבגו היחור ךיראמ אלא
.הרמו הלודג הקעצ קעציו (ו"כ תישארב) :ביתכד
.ךכ לע בקעיל רתיוו אל ה"בקהו ,וישעל בקעי םרג תחא הקעז :שוריפ


ב
עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ הנידמו הנידמ לכבו
םידוהיל לודג לבא

?ןטק לבא שיו לודג לבא שי יכו
.םימיה תעבשל דע ךלוהו טעמתמ ןלבא םילבאה לכ םלועבש גהונב ,אלא
.שדח ב"י אוהש דע ,ששת אוה ךלוה אוהש לכו ןושאר םוי ופקת
אצי רבכ םירמוא ויה ,אצויו ךלוה אוהש םוי לכש ,רבגתמ ךלוה אוהש המ לכ ,ןמהד הז לבא
.ונייחמ דחא םוי

:רחא רבד
.ךל ראשנה רחאה ךנב היחי ןימחנמה ול ןירמוא ןב ול תמשכ ,אמלעד לבא
.םימי ךיראה יל םירמוא ,רחא ול היה אל םאו
.דבאלו גורהל דימשהל התימל ןיחוקל לכה ןאכ לבא


ג
הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הנאבתו
דאמ הכלמה לחלחתתו

:ןירמא ןמתד ןנבר
.הדנ הסרפש

:ןירמא אכהד ןנברו
.הדלי אל בוש הליפהש העשמו .הרבוע הליפה

:רמא ןומיס 'רב ןדוי 'ר
.תשמשמ התייה ךומב

:ןומיס יברב ןדוי יבר רמא
.ויבאמ אמטו ומאמ רוהט ,היה רתסא לש הנב ןורחאה שוירד


ד
ךתהל רתסא ארקתו

:ןירמא ןמתד ןנבר
.ךתח - ךתה ארקנ ותלודגמ והוכתחש יפלו .לאינד הז ךתה
:ןירמא אכהד ןנברו
.םירבדה תא ךתחש


הז המ לעו הז המ תעדל

.תאזכ הרצל ואב אל לארשי לש םהימימ ,ול רומא ךל :ול הרמא
?"והונאו ילא הז"ב (ו"ט תומש) לארשי ורפכ אמש
?םיבותכ םה הזמו הזמ (ב"ל םש) ןהב ביתכד תוחולב ורפכ אמשו


ה
והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו


.םכילע אב "והרק" לש ונב ןב הל רומא ךל :ךתהל רמא
.ךרדב ךרק רשא (ה"כ םירבד) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
ךלמל תינשה הנשב הז ןינעכ םלח רשא םולחה תא הל ריכזהש דמלמ .םולחב והרק רשא
.שורושחא
םינינת ינש הנהו ,היבשוי לכל דערו דחפו ,ץראה לע הלהבו ,קזחו לודג שער הנהו אריו
.ץראה ייוג לכ םלוקל וסוניו ,המחלמ וכרעיו ,הז תארקל הז ועיריו ,םילודג
יהיו .ץראה לעמ ורכז דבאל ןטקה יוגה לע םיוגה לכ ומוקיו ,ןטק דחא יוג םהיניב הנהו
םימחלנ םינינתהו .'ה לא וקעזיו ,דאמ ןטקה יוגל רציו ,םלועה לכל ךשוח אוהה םויה
.םהיניב דירפמ ןיאו ,המח תוירזכאב

ןמ םהיניב דירפיו ,הלאה םינינתה ינש ןיב רבע ןטק דחא םימ ןיעמ הנהו יכדרמ אריו
ךלוהו ,לודגה םי ףטשכ ףטוש לחנל יהיו (רגנ) רבג ןיעמהו .םימחלנ ויה רשא המחלמה
יוגה םמורתיו םלועה רואיו ,ץראה לכל שמשה החרז הנהו אריו .ץראה לכב ףטושו
.ץראה לכב תמאו םולש יהיו ,ולפשוה םיהובגהו ,ןטקה
.םלח רשא םולחה תא יכדרמ רוצניו הלעמו אוהה םויהמ יהיו

ימיב ךל יתרפס רשא םולחה הנה :החולש ידי לע רתסאל רמא ,ןמה ול רצה רשא תעבו
לע יננחתהו ךלמה ינפל יאובו ,אוה ךורב שודקה תאמ םימחר ישקבו ימוק התעו ,ךירוענ
.ךתדלומ לעו ךמע


ו
ישירחת שרחה םא יכ

,אבל דיתעל קותשל ךפוס ,ךתמוא לע אירוגינס דמלל אלש ,וישכע יקתשת םא
.הפ ןוחתפ ךל ןיאו
.תישע אלו ,ךימיב הבוט תושעל הלוכי תאש המל
?לארשי תא חינמ אוה ךורב שודקהש ,הרובס תא המו
.לאוג םהל דימעמ םוקמ לכמ
.רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור :ביתכד אוה אדה


ז
יכדרמ לא בישהל רתסא רמאתו

ותשת לאו ולכאת לאו ילע ומוצו ,ןשושב םיאצמנה םידוהיה לכ תא סונכ ךל :ול הרמא
.ןסינב ו"טו ד"יו ג"י ןה ולא ,םימי תשלש
.חספ לש ןושאר םוי םהב ירהו :הל חלש
?חספ אוה המל ,לארשיבש ןקז :ול הרמא
.הירבדל הדוהו יכדרמ עמש דימ
.רתסא וילע התוצ רשא לככ שעיו יכדרמ רבעיו :ביתכד אוה אדה

:רמאיו 'ה לא יכדרמ ללפתיו הרצ התוא לעו ,תינעתב חספ לש בוט םוי ריבעהש ,ןירמא ןמת

אל רשא יתישע ןיע םורמו בל תוהבגמ אל יכ ,םימלועה ןודא ךדובכ אסכ ינפל עודיו יולג
ךינפמ יתארי יכ ,ול תווחתשה יתלבל ,תאז יתלעפ ךתארימ םא יכ ,ןמהל יתיוחתשה
אל רשא ינא ימ יכ .ךתלוזל תווחתשהל יתיצר אלו ,םדו רשבל ךדובכ תת יתלבל
.וילגר לענמ יתייה ךחול יכ .לארשי ךמע תעושת לע ןמהל הוחתשא

ילגרל ןמט רשא תשרב דכליו ,הרכ רשא תחשב לפיו ,ודימ אנ ונליצה ,וניהלא התעו
תאז םג ףאו (ו"כ ארקיו) ונתחטבהש החטבהה תחכש אל יכ הזה זיגרמה עדיו ,ךידיסח
'ה ינא יכ םתא יתירב רפהל םתולכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב
.םהיהלא

םבישוהו קש ןשיבלהו ,םימו םחלמ םתוא הניעו ,תוקוניתה תא ץביק ?יכדרמ השע המ
.הרותב ןיקסועו ןיכובו םיקעוצ ויהו .רפאב

ידגב טושפתו ,לארשיב החמצ רשא הערה ינפמ דאמ תדחפנ רתסא התייה איהה תעבו
הנעתו ,רפאו רפע ותוא אלמתו ,השאר רעש ערפתו קש שבלתו ,התראפת תאו התוכלמ
:רמאתו ללפתתו ,'ה ינפל הינפ לע לופיתו ,םוצב השפנ
יתראשנ רשא ךתמא אנ רוזע ,םלועה תא תארבו םדק ימימ תלשמ רשא לארשי יהלא 'ה
ןולחמ ךימחר תלאוש יכנא ןכ תיבל תיבמ תלאוש ,היינעל הלושמו ,םאו בא ילב המותי
ןאצ תא הליצהו ,תאזה היינעה ךתמאל אנ החילצה 'ה התעו .שורושחא תיבב ןולחל
.טעמב וא ברב עישוהל רוצעמ ךל ןיא יכ ,ונילע ומק רשא ולאה םיביואה ןמ ךתיערמ
יתוא הנתו ,החטב ךדסחב רשא תאזה המותיה ןימיל אנ דומע ,םימותי יבא התאו
.םיאג ליפשמ התא יכ ינפל והליפשהו ,ויתארי יכ ,הזה שיאה ינפל םימחרל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ