הפ-לעבש הרותב תויביטרגטניא תוינכת .3.4


אובמ
אבב תכסמל אשונ ותוא :םינכת םתואב םיקסוע הפ-לעבש הרות לש םינושה תועוצקמה
תונושה תודגאל ,הרות הנשמבש הדבאו האיצמ תוכלהל ,אעיצמ אבב תוינשמל ,אעיצמ
ארמגה ביבס םייונבה ת"ושהו םיקסופה ירפסלו ךורע ןחלושב הדבא תוכלהל ,ארמגבש
.ךורע ןחלושהו ם"במרהו

רשאכ ,םינכת ביבס הפ לעבש הרותה תא תונבל רשאמ רתוי ינויגה ןורתפ ןיא יכ המוד
םיפסונ תורוקמ םביבסו ,דומלתהמו הנשמה ןמ םה ןכותה תא םיוולמה םיטסקטה
.הקמעהלו הרהבהל ,םוכיסל

םיקרפ תמישר לע תרבדמ הנניא תינכתה :ג"לשת ןליא-רב תינכת תכלל התסינ וז ךרדב
הפ לעבש הרותב םיאשונ תמישר לע אלא ,תונוש תותיכב םדמלל שיש דומלתה ןמ
תנווכמה ,וז תרגסמ .תונושה תותיכב םהל םימיאתמה םיטסקטה ךרד םידמלנה
םיליבקמה תורוקמה םעו הנשמה םע דחי דומלתה תא התיכל האיבמ ,םינפ תארוהל
.תחא הדיחיכ ,אשונל

דומיל תלוכיל דימלתה תא איבהל ךרוצבו דומלתה תארוה תורטמב בשחתהב ,םנמא
םה םיאשונהמ קלח :וזמ הרתי ;דומלתה ןמ תורוקמ םיאשונה ןמ רכינ קלח ללוכ ,ימצע
ירפסמו דומלתה ןמ תורוקמ ללוכ אשונ לכ ,תאז םע ,לבא .םיידוחיי םיידומלת םיאשונ
.הקיספב םייתסמו ,ארקמב ליחתמ אשונהו ,דומלתה ירחא םיאבה םישוריפהו םיקסופה
דבועמ אשונה .ןיינעה יפל םיפלחתמ םירחאה םירפסהש דועב ,עבק ךרד עיפומ דומלתה
.הפיקמו הבחר תורפס ריכמ דימלתהו ,בחרה ופקיהב

?היצרגטניא תירשפא םאה
'א הלעה הפ לעבש הרותבש םינושה תועוצקמה ןיב היצרגטניא רוציל תורשפאה לע הגשה
יבגל םג תוספות ויתונעט לבא ,דומלתב הנשמה בוליש דגנ ןעוט אוה .(21.5.72 םוימ) ןור
:ויתונעט הלאו .דומלתהו הפ-לעבש הרותה ימוחת ראש בוליש
עבונ הז רבד .הזמ הז םינוש תועוצקמ ינש םה דומלתה עוצקמו הנשמה עוצקמ"
םה םיטסקטה ינשש ןוויכו ,םיילאוטסקט תועוצקמ םה ולא תועוצקמ ינשש ךכמ
.הזמ הז הנוש דומיל תועוצקמכ רפסה תיבב םתארוה םג ןכל ,םינוש םיגוסמ
לוקוטורפ ןיעמ אוה דומלתה וליאו ,הפ לעבש הרותה לש םוכיס ןיעמ איה הנשמה
.שרדמה יתבב ןתמו אשמה לש

רתוי הברה אוה הנשמה דומיל ...דומלתה דומילל הנכהכ שמשל הלוכי הנשמה ןיא
הנשמה תא .םידימלתה לצא הייחד ןיעמ תררועמ איה ןכל ,דומלתה דומילמ השק
אל לבא ,ב"י וא א"י התיכב ,ןוכיתב ,םירחואמ רתוי םיבלשב קר דמלל ךירצ
.תוכומנה תותיכב

הז .תודהיב םיכרע םידימלתל תונקהל ידכ הנשמה דומילל תלעות שיש בשוח ינניא
שי .םתוא הליכמ הנשמה ןיאו ,דואמ םיבר םה תודהיה יכרע .ירשפא יתלב רבד
..."םידחוימ םירפסב ךכ םשל שמתשהל
דמלל :1 קרפב ,הלעמל האבוהש ,לאונמע הנוי לש ותעצה תא ןור 'א עיצמ וירבד ךשמהב
היגוסה םוכיסכ ,המויסב םעפו ,אובמכ ,היגוסה תליחתב םעפ :םיימעפ הנשמה תא
.דומלתבש

התואב איבה םתשיג םוכיס תא .הדעווה ירבח רתי תעד לע ולבקתנ אל הלא םירבד
:(21.5.72 םוימ) גרבנזיא 'י הבישי
הנשמ תועוצקמה ןיב םינושה םייטקטניסה םינבמה אוה ןור רמל עירפהש רבדה"
Scwab, j. j. Problems,) באווש לש ותשיג התייה וירבד סיסבכ .דומלתו
(Topics and Issuies, The Journal of General education, 1954
תויהל םילוכי םניא םינוש םייטקטיס םינבמש ,באווש ירבדכ ,התייה החנההו
.דחא עוצקמב תחא הפיפכב

:ארקמ דומיל המגודל חקינ .רפסה-תיבב תלעופ הניא וז השיגש ,םירובס ונא
ןיד אל :רחא הנבמ םהמ דחא לכלש ,םינוש םיטסקטב ודומילב לקתנ דימלתה
םייוצמה םינשרפה ןיד אל .ותוא םיוולמה םימעטהו דוקינה ןידכ יארקמה טסקטה
תובושתמ םינוש הלא לכו .דומילה תרבוחב לבקמ דימלתהש הכרדהל ףדה לע
ןיב ןיחבהל דליה דמול ,בוט אוה דומילה רשאכ ,תאז לכבו .ותרבחמב דימלתה
ירבד ןיב ,דומילה רפס ירבד ןיבל הרומה ירבד ןיב ,הרומה ירבד ןיבל אוה ויתונקסמ
הלא לכ .יארקמה טסקטה ירבדל םינשרפה ירבד ןיבו םינשרפה ירבדל דומילה רפס
.קוזינ וניאו ,םינוש םינבמו םינוש םינכת דמול דליהו ,ליבקמב םילעופ

לש םינוש םייטקטניס םינבמב דליה לקתנ דחא םידומיל םוי ךשמב :דועו תאז
דבלב דחא עוצקמ דמלל ךירצש ןעוט שיא ןיא תוחפלו ,לובלב ןיאו ,םינוש תועוצקמ
.לובלב היהי אלש ידכ

המ איה ונמצעל גיצהל םיבייח ונאש הלאשה ,תידומלתה היגוסה תא םינוב ונאשכ
היגוסה תא דימלתל םינתונ ונאש ,אוה ונלש ןוויכה .הז דומילב גישהל םיצור ונא
םה דומלתה ירבד ;ןוידל רוקמה איה הנשמה :וז ךרדב התוא םינוב ונא .התומלשב
.ןוידה לש םוכיסה םה קספה ירפס וא ם"במרה ;הנשמב ןוידה לש לוקוטורפה
תילכת תאז ןה ;םירפסהמ דחא לכ לש םינושה םינבמב ןיחבהל בייח דליהש יאדווב
"!דומילה


םידומילה תוינכת לע הריקס
(תונבל תיביטרגטניא) ח"כשת תינכת
"םיניד" עוצקמה ןיבש הציחמה תא תלטבמ איהש ךכב אוה וז תינכתב ירקיעה יונישה
עוצקמבש םינכתה ."הפ לעבש הרות" עוצקמל םהינש תא תבלשמו ,"הנשמ" עוצקמל
,ם"במרל ,"הרות הנשמ"ה ,הנשמה ךותמ תורוקמ ללוכ םידומילה רמוחו ,דואמ ובחרוה
.םישדח הכלה ירפסו "ךורע ןחלוש"ה ,ךוניחה רפס

םילולכה םיאשונה .ול םימיאתמה תורוקמ ליכמ אשונ לכו ,םיאשונ ביבס היונב תינכתה
:הלא םה תינכתב

ב"י התיכ א"י התיכ 'י התיכ 'ט התיכ
(הבושת תוכלה) ,בוט םוי ,תבש
הנשה שאר
,רופיכ םוי
םירופ ,הכונח
תוינעת ,חספ ,תוכוס םינמזו םיגח
    ורבחל םדא ןיב םיגחה תווצמ ךוניחה רפס
הבושת םיכלמ ,הרותה ידוסי
(תורגיא)
םירממ תוכלה ז"ע תוכלה ,הבהא רפס
ב-א
ם"במר
תודע ,האוולה
.הבנגו הלזג ,תורטשו
האיצמ ,האנוא ,רקפה ,הנתמו הריכמ
ףוג יקזנ ,ןוממ יקזנ
ירבוע ,תולקשמו תודימ
ףוג תרימש ,םיכרד
.תוריכש ,הליאש ,שפנו
טפשמ ןשוח
תרהט ,תורשכ
החפשמ יניד ,החפשמה
םירדנ ,דוחיי תווצמ ,םיינע תונתמ
.ץראב תויולתה
שדוח שאר ,ערה ןושל
תוכרבו הדועס
םיניד
פ"עבשותל אובמ ידוהיה חולה   פ"עבשותל אובמ
הליפת ,ונוקו םודא
ןויע
הנשמ       תונוש

תונבל םידומיל תינכת) תינכתל אובמכ ומכוס ןהיפ לע היונב תינכתהש תוחנהה
:(ח"כשת ,םילשורי ,'ב תינכת ,פ"עבשותב
םישולתה םיאשונה הב םיטעמ ךכ םושמ .תבה לש היכרצ ביבס היונב תינכתה"
ויקוסיעב םדא לקתנ םהב םיאשונה לכ לש השגדהה הב הברו ,השעמה ייחמ
.וייחב םינושה

- ם"במר ,ךוניחה רפס ,הנשמ - םייסלק תורוקמ ירפס :בלושמב םיכורע םיאשונה
רשאכ ,ךורע ןחלוש רוציק ךותמ םהל םיליבקמה הכלהה יקרפב םיבלושמה
.הנומתה תא םימילשמ - שומיש ירפס וא - הרומה תוריקס

יקרפ ."םייח חרוא"ל רבעמש םיאשונל םג הכלהה ימוחת תא הביחרמ תינכתה
יכ שח וניאו ,הברה םהב לקתנ םדאש םיאשונ םה התיכ לכב םידמלנה טפשמ ןשוח
שומיש ,האוולה ,הדבא תבשה ,ריכש רכש תנלה :םהיבגל םג תכייש "םכח תלאש"
הבורק תורכיה םריכהל שיש םיצופנ םיאשונ םה ,דועו ,הלא לכ - לאשומ ץפחב
.םהב םילקתנ רשאכ גוהנל דציכ תעדלו

תנשו הנשה חול ידי לע תונתינה תויורשפאה יפל םינשה ןיב תרזופמ םיגחה תארוה
ב"י התיכבו - א"י ,'י ,'ט - םינש שולשב םירזופמ ירשת שדוח יגח .םידומילה
םידמלנ 'ט התיכב .ם"במרל הבושת תוכלה תא םידומילה תנש תישארב םידמול
,הנשה שאר א"י התיכב ,םירופו הכונח ,רופיכ םוי 'י התיכב ,חספו תוכוס םיגחה
בצקומה ןמזה וז ךרדב .הבושת תוכלה ,רומאכ ,ב"י התיכבו ,תוינעתו ט"וי ,תבש
ינפל רוזחל םידימלתה ןמ שורדל שי ,תאז תורמל .הערפה אללו ךורא אוה גח לכל
.גחה יניד לע גח לכ

ךותמ םיקרפ םידמול םינשה עברא לכב .וז תינכתב דבכנ םוקמ ספות ם"במרה
'י התיכב ,הבהא רפסמ םיעטקו ב-א ז"ע תוכלה 'ט התיכב :ם"במרל "הרות הנשמ"
איה החנהה .הבושת תוכלה ב"י התיכבו ,םיכלמ תוכלה א"י התיכב ,םירממ תוכלה
היקפוא תא ביחרהל לכות ,לדגתשכל ,תבהש רפסה אוה ם"במרל "הרות הנשמ" יכ
ןעמל ,ם"במרה ךותמ םיבר םיטסקט דומלל תורשפא הל תתל שי ןכ לעו ,וכרד
ופקיהב ותעדל הנוצרבש ןיינע לכ וב אוצמל לכותו והנבמ תאו רפסה תא ריכת
.בחרה

:הדימלתה לש היקפוא תא ביחרהל םדיקפתש םיאשונ םיאב ב"י-ו א"י תותיכב
ושכרנש תועידיב שומיש לשו הכלה לש בוליש אוהש ,א"י התיכב ידוהיה חולה
הדימלתה תא שיגפהל םיאבה ,ב"י התיכב הנשמ יקרפו ,הקיטמתמה ירועישב
תא רישכהל םיאבה םיאשונ םיעיפומ םג םש .בחר אשונ לש תרגסמב אלש תוינשמב
עיפומ ןכ .החפשמ ינידו תורשכ ,דוחיי :לארשיב םאכו השיאכ הדיקפתל תבה
לש הבחר הריקס עיפומ ובש ,"הפ לעבש הרותל אובמ" אשונה ב"י התיכב
תמכסמ דומיל בגאש אשונ ,םיקסופה ירפסו הפ לעבשו בתכבש הרות תולשלתשה
גהנמכ התוא םיבייחמה םיקסופה לע תינש תעמושו ,הדומיל תא תבה המצעל
.התדע

םוכיס
המל רבעמ בחרוה "הפ לעבש הרות" גשומה :םימוחת ינשב ךרד תצירפ איה וז תינכת
ןכו ,םידומילה תינכתב וללכנ הכלהה תורפסמ םיפסונ םימוחת :הכ דע לבוקמ היהש
."םיניד" לש םוחתל "הנשמ" לש םוחתה ןיב ישממ בוליש השענ

ןכלו ,וילא תרתוח ב"צרת יחרזמה תינכת :שדח וניא םינידב הנשמ בוליש לש ןויערה
וניא ב"צרת תינכתב עובקה םידומילה רמוח לבא :םינידל דומיל תעש תעבוק הניא ףא
ינש בוליש תא ליעפהל םילכ הרומה ידיב ןתנ אל אוהש ןויכ ,וז היצרגטניא רשפאמ
קר ,ירשפא הז בוליש .יד הב ןיא םיניד דומילל סיסב איה הנשמה יכ הזרכהה .תועוצקמה
םינידב םינכתה תעיבקו ,םיניד תארוה יכרוצב תבשחתמ הנשמב םינכתה תעיבק םא
הבשחתה רמוחה תריחב :השענ רבדה וז תינכתב .הנשמב םידומילה רמוחב תבשחתמ
ונתנ עוצקמב םיללכנה םיטסקטה תבחרהו ,תועוצקמה ןיב היצרגטניאה תויורשפאב
םינושה םימוחתב ותעפוה יפל ןיינעה תא ףיקמה ,םלש אשונ תיינבל תופסונ תויורשפא
.הפ לעבש הרותה לש

ג"לשת תינכת
.םיאשונ ביבס הפ לעבש הרותה תועוצקמ לכ לש םידומילה תא הנוב ג"לשת תינכת
:הל ומדקש תוינכתל סחיב םיינורקע םייוניש המכ וז תינכתב

לכב םתוא הוולמ אלא ,ארמג דומילל םעיגהב קספנ וניא םינבה לצא הנשמ דומיל
.ול תוכיישה תוינשמה דומיל תא ללוכ אשונ לכו ,םידומילה תונש    
הנשמ םע דחי םינבה לצא - דומילה ינכותב ינגרוא ןפואב בלתשמ םיניד דומיל
.אשונה ביבס םידמלנה םיפסונ תורוקמ םעו הנשמ םע דחי תונבה לצאו ,דומלתו    
,רמוחה לש םיישקה םע בשחתהב םייונבה םיטקל ךותמ םידמול םייניבה תביטחב
תילמרופ היעב םע דדומתמ הז םע דחיו ,ןיינעה תנבהל םידימלתה תא ןיכמ רחבמהו    
.דימלתה דומיל לש    
תונבה לצא ןיא .םידומילה רמוחב םיבלתשמה םינוש ארמג יעטק תודמול תונבה
לבא ,ארמג תודמול תונב ןיאש תמייקה הסיפתה ללגב ,דומלת לש רדוסמ דומיל    
.ןיינע תנבהל םימרותה םיעטק תודמול ןה    

,דומלת יקרפל דומיל ירפס םג וז תינכת הניכמ ,םיאשונ יפל דומיל ירפס תנכהל ליבקמב
םע דחי םיקרפ יפל הארוה :תומייקה תושיגה יתש תא בלשל היהי רשפאש ידכ תאזו
םיאשונו םרדסכ דומלת יקרפ הז דצב הז םידימלתה ודמלי וז ךרדב .םיאשונ יפל הארוה
.םינוש תורוקממ םיצבוקמ

וז הסיפת תצמאמ (3.22 ףיעס האר) ם"שת תנשמ ידוסיה רפסה תיבל םידומילה תינכת
.םיאשונו םיקרפ :תושיגה יתש תא תבלשמו

השיגה ,םנמאו .תיביטרגטניאה התשיגב תיבקע ג"לשת תינכת ןיא וז הניחבמ
רפסה יתבל םיוסמ שפוח ןתנייש ךכל המרג ,ךוניחה תכרעמב תטלשה ,תיטסילרולפה
.תויכוניחה םהיתורטמלו םמלוע תפקשהל םאתהב ,הארוהה ךרד תא רוחבל

:תינכתה לש 6.3 ףיעסב םימכוסמ רמוחה ןגרואמ םהיפ לעש תונורקעה
.בכרומה לא טושפה ןמ ,דבכה לא לקה ןמ ,םיאשונ יפל שגוי רמוחה
:הלאה םימרוגה ינשב בשחתהב רמוחה ןיומיו קלוחי אשונ לכ לש ותרגסמב
טרפה לא ללכה ןמ .1    
דומלתבו הנשמב רואיבה לא הרותה ןמ .2    
טוריפ ידיל האבהל םיקומינ .ופוג אשונה יפל עבקית אשונ לכ לש וטוריפ תדימ
- ושמשי הבורמ    
;השעמל וליעפהל ךירצ דימלתהש אשונ .1    
לקתהל יושע אוהש םוחתמ וא דימלתה תא קיסעמה םוחתמ ינויע אשונ .2    
;דיתעב וב        
אוה םא ףא ,תידוהיה תוברתה םוחתב םיקפוא תבחרה ומע שיש אשונ .3    
.יטרואית        
.קספה ירפסמ םיעטק םינושארה ויבלשב רבכ ליכי דומילה רפס
לש הכרדב םייוצמ םיבר םיישק יכ ,הלעה רפסמ םינש ךשמב תינכתה תלעפה ןויסינ
:םייניינעו םיילהנמ םה םישקה .תודהיה תועוצקמ לש היצרגטניאה

הרותה יאשונ ראש םא םינידה תעש תא גזמל ולכי אל םיבר רפס יתבב :ילהנמה ישוקה
.הלא תועוצקמה תא םידמלמ םינוש םירומ םג םיתעל .הפ לעבש

הפ לעבש הרותל הרומ םיתעלש הלאכ םה םירומה לש תוחמתהה ימוחת :יניינעה ישוקה
בלשל השקו ,םיפיקמו םיבחר םה םינידב םיווש םיאשונ :דועו תאז .םיניד דמלמ וניא
,תבש יניד אשונה תא .םינושה היתורוקמ לע הפ לעבש הרותה לש התרגסמ ךותב םתוא
איהו ,דואמ הבחר םינידה תומכש ןוויכ ,הנשמ וא דומלת דומילב בלשל השק ,לשמל
עיצהלו ,םייקה תא לבקל הפ לעבש הרותל טקיורפה ץלאנ ךכו ,ןמזה רקיע תא סופתת
,םינידב םידומיל תינכת רואל האצי ד"משת תנשב .םינידל תדרפנ םידומיל תינכת
.הפ לעבש הרותה ינכות ראשב םינידה תא בלשל הרטמה ןמ הגיסנ אוה המויק םצעש

וניא חטשב השענה לבא ,הפ לעבש הרותב תינכתה םע רשק רתיל תפאוש םנמא תינכתה
.תועשה תכרעמב דרפנ עוצקמ ןיידע םה םיניד :תאז רשאמ

 

אבה קרפה םיטבל תונש םישימח ןכות ע"בשותב םידומיל תוינכות ןכות


חזרה לדף הבית חזרה לתוכן תושבע