ג השרפ

- קרפה ךשמה -


א

'וגו םלועל היהי אוה םיהלאה השעי רשא לכ יכ יתעדי [די]


:ןומיס 'רב הדוהי יבר רמא
,םלועל םיקו יח היהיש ןושארה םדא היה יואר
?התימ וילע הסנקנ המ ינפמו
.וינפלמ וארייש השע םיהלאהו ,אלא

:רזעלא יבר רמא
,םלוע לש ותיירב תליחתמ
.םימשה תחתמ םימה ווקי ('א תישארב) :רמאנ
?המל ךכ לכו
.השביה הארתו
.ומש 'ה ץראה ינפ לע םכפשיו םיה ימל ארוקה ('ט סומע) :ביתכ המ ינפמו
,הגלפה רודב דחאו לובמה רודב דחא .םימעפ יתש
וינפלמ וארייש השע םיהלאהו אלא

:שיקל שיר רמא
,םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה לכ תא (ג"י םירבד) :ביתכ
.ונממ ערגת אלו וילע ףסות אל תושעל ורמשת ותוא
.ונממ ןיערוג ןיאו וילע ןיפיסומ םיקידצה לבא

:אנינח יברב יסוי יבר רמא
,איבנ ידי לע אלא ,תרתינ המבה ןיאש ןאכמ
.למרכה שארב בירקמו דמוע והילאו

:ארייורבד יאלמש יבר רמא
.הלאה םירבדה לכ תא יתישע ךירבדבו (ח"י 'א םיכלמ) :היל רמא

:אנינח יבר רמא
.ךתכלממו ךתיב ןמאנו ('ו 'ב לאומש) :ביתכ
?יתמיא
.'וגו יתירב ךינב ורמשי םא(ב"לק םילהת)
?ואל םאו
.'וגו םעשפ טבשב יתדקפו

:ןדוי יבר רמא
.האריה תוכזב אלא ,וארבנ אל ץראו םימשש ,האריה איה הלודג
.וינפלמ וארייש השע םיהלאהו :ביתכד אוה אדה

:הימרי יבר רמא
.האריב אלא ןמתח אל ,המלש בתכש םירפס ינשש ,האריה איה הלודג
,יפויה לבהו ןחה רקש (א"ל) ילשמ רפסב :ביתכד אוה אדה
.ללהתת איה 'ה תארי השא
.ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס :ביתכ ןידה ארפיסבו

,הרגתמה ןמ לילע הוה שיקל ןב ןועמש יבר
,ןתנוי 'ר היב עגפ
?ירמ ךיה :היל רמא
.היל רסמו איירק ןיליא :רמא
,אוה ךורב שודקה רזג ךכ ,התרקמ איירק ןיליאו
.םינותחת ויהיש םינותחתה לעו םינוילע ויהיש םינוילעה לע
.םינוילע םינותחתו םינותחת םינוילע השעו השמ דמע
.םיהלאה לא הלע השמו (ט"י תומש) :ביתכד אוה אדה
.יניס רה לע 'ה דריו
,םינותחתה לע אוה ךורב שודקה רזג ךכ
.ותשי אלשו ולכאי אלש םינוילעה לעו ותשיו ולכאיש
.םיתושו םילכוא םינוילע השעו םהרבא דמע
.ולכאיו ץעה תחת םהילע דמוע אוהו (ח"י תישארב) :ביתכד אוה אדה

!?ויה ןילכוא יכו

:ןתנ יבר רמא
.קלתסמ ,ןושאר ןושארה .ויה ןילכואכ ןיארנ
.ןיתוש ןיאו םילכוא ןיאש םינותחת השעו השמ דמע
,הליל םיעבראו םוי םיעברא 'ה םע םש יהיו (ד"כ תומש) :ביתכד אוה אדה
.התש אל םימו לכא אל םחל
,םי אהיש םיה לע אוה ךורב שודקה רזג ךכ
.השבי אהתש השביה לעו
.השבי םי השעו השמ דמע
.השביב םיה ךותב לארשי ינב ואביו (ד"י םש) :ביתכד אוה אדה
.םי ,השבי השעו ודימלת דימלת עשילא דמע
.'וגו םיבג םיבג הזה לחנה השע ('ג 'ב םיכלמ) :ביתכד אוה אדה

.ותוא ןיסלקמ םימשה ויהיש ,אוה ךורב שודקה רזג ךכ
.לא דובכ םירפסמ םימשה (ט"י םילהת) :רמאנש
,ןקתישו השמ דמע
.'וגו הרבדאו םימשה וניזאה (ב"ל םירבד) :רמאנש

.ותוא ןיסלקמ ויהיש חריה לעו שמשה לע אוה ךורב שודקה רזג ךכ
.ללהמ 'ה םש ללהמ ואובמ דע שמש חרזממ (ג"יק םילהת) :רמאנש
.ןקתישו ודימלת עשוהי דמע :ביתכ
.ןוליא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש ('י עשוהי) :רמאנש

אוה ךורב שודקה רזג ךכ
,ץיק היהיש ץיק לע
.ףרוח היהיש ףרוחה לעו
.ףרוח ,ץיק השעו לאומש דמע
.'וגו םויה םיטח ריצק אלה (ב"י 'א לאומש) :רמאנש
.ץיק ףרוחה השעו והילא דמע
.ירבד יפל םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי םא (ז"י 'א םיכלמ) :רמאנש

אוה ךורב שודקה רזג ךכ
,םוי אהיש םויה לע
.הליל אהיש ,הלילה לעו
.הליל םויה השעו וניבא בקעי דמע
.שמשה אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו (ח"כ תישארב) :רמאנש
.שמשה הבכ יאדו

:ןירמא ןנבר
.העניצב ומע רבדו ותנוע אלב המח לגלג אוה ךורב שודקה עיקשה
,םיציקל ולצא אבש ךלמ לש ובהואל לשמ
,וליבשב הנידמה ינב לכל קקזנ ךלמה היהו
.העניצב יבהוא םע רבדאש ידכ תורנהו ןיסנפה ובכ :רמא
,ותנועב אלש שמשה תא אוה ךורב שודקה עינצה ךכ
.העניצב וניבא בקעי םע רבדו
.םוי הליל ושעו קרבו הרובד ודמע
.'וגו אוהה םויב םעוניבא ןב קרבו הרובד רשתו ('ה םיטפוש) :ביתכד אוה אדה

:ןומיס יבר םשב היקלח 'רו סחנפ יבר
:םויה ותואב ושענ םיסנ השש
,ואב םויב וב
,אוה חלשו ,וירחא החלש םויב וב
,המחלמ ושע םויב וב
,ארסיס גרהנ םויב וב
,הזיב וקלח םויב וב
.הריש ורמא םויב וב
.'וגו אוהה םויב םעוניבא ןב קרבו הרובד רשתו :רמאנש

א

אוה רבכ היהש המ [וט]


- הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמוא הדוהי 'ר
,םימב םימ ולוכ םלועה היהש רשפא ,םדא ךל רמוא םא
,םימב םימ ולוכ ,סונאיקוא אוה רבכ :ול רומא
.'וגו היה רבכ תויהל רשאו
?השבי םי תושעל דיתע אוה ךורב שודקהש רשפא ,םדא ךל רמאי םא
!?השמ ידי לע השע ךכ אל .היה רבכ :ול רומא
.השביב וכלה לארשי ינבו (ד"י תומש) :רמאנש
.'וגו ךטמ תא םרה התאו :ביתכו
.השביב םיה ךותב לארשי ינב ואוביו :ביתכו
,ןושארה םדא אטח אל ולאש רשפא ,םדא ךל רמאי םא
!?םלועל םיקו יח אוהש
,אטח אלש בוטל רוכז והילא אוה ,אוה רבכ :ול רומא
.םיקו יח אוה
.היה רבכ תויהל רשאו
,אוה ךורב שודקהש רשפא ,םדא ךל רמאי םא
?םיתמה תא ונל תויחהל דיתע
,םיתמה תא ונל היחה רבכ ,היה רבכ :ול רומא
.לאקזחי ידי לעו עשילא ידי לעו והילא ידי לע

:אתפלח יבר םשב אחא יבר
ותושעל דיתע אוה ךורב שודקהש המ לכ
,אובל דיתעל ומלועב שדחלו
.הזה םלועב איבנ ידי לע תצקמ השעו םידקה רבכ
.השבי םי תושעל דיתעש אוה ינא
,הזה םלועב ןכ יתישע רבכ
'וגו ךטמ תא םרה התאו
,תורקע דקפל דיתעש אוה ינא
,םהרבא ידי לע דקופ יתייה רבכ
.'וגו הרש תא דקפ 'הו (א"כ תישארב) :רמאנש
,םיתמ תויחהל דיתעש אוה ינא
.לאקזחיו עשילאו והילא ידי לע ,יתייחה רבכ
,םכל ווחתשיש םיכלמ תושעל דיתעש אוה ינא
.לאינדל רצנדכובנ הוחתשהש לאינד ידי לע ,םכל יתישע רבכ
.דיגס לאינדלו יהופנא לע לפנ רצנדכובנ ןידאב ('ב לאינד) :רמאנש
,אבל דיתעל םירוע חוקפל דיתעש אוה ינא
.עשילא ידי לע יתישע רבכ
.רענה יניע תא 'ה חקפיו ('ו 'ב םיכלמ) :רמאנש

.ףדרנ תא שקבי םיהלאהו

:רמא יסוי יבר םשב אנוה יבר
.ףדרנ תא שקבי םיהלאה םלועל
,קידצ תא ףדור קידצ אצומ תא
,ףדרנ תא שקבי םיהלאהו
.קידצ ףדור עשר
,ףדרנ תא שקבי םיהלאהו
.עשר ףדור עשר
,ףדרנ תא שקבי םיהלאהו
.ףדרנ תא שקבי םוקמ לכמ

:יארוהנ 'רב יסוי יבר םשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.םיפדורה ןמ םיפדרנ לש ןמד שקבמ אוה ךורב שודקה םלועל
,ןיק ינפמ ףדרנ לבה ןכש ,ךל עדת
.לבהב אלא אוה ךורב שודקה רחב אלו
.ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו ('ד תישארב) :רמאנש
.חנב אלא אוה ךורב שודקה רחב אלו ורוד ינפמ ףדרנ חנ
.ינפל קידצ יתיאר ךתוא יכ :רמאנש
.םהרבאב אוה ךורב שודקה רחבו ,דורמנ ינפמ ףדרנ םהרבא
.םרבאב תרחב רשא םיהלאה 'ה אוה התא ('ט הימחנ) :רמאנש
.קחציב אוה ךורב שודקה רחבו םיתשלפ ינפמ ףדרנ קחצי
.ךמע 'ה היה יכ וניאר האר ורמאיו (ו"כ תישארב) :רמאנש
.בקעיב אוה ךורב שודקה רחבו ושע ינפמ ףדרנ בקעי
.ותלגסל לארשי הי ול רחב בקעי יכ (ה"לק םילהת) :רמאנש
.ףסויב אוה ךורב שודקה רחבו ויחא ינפמ ףדרנ ףסוי
.םירצמ ץרא לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע (א"פ םש) :רמאנש
.השמב אוה ךורב שודקה רחבו הערפ ינפמ ףדרנ השמ
.וינפל ץרפב דמע וריחב השמ ילול (ו"ק םש) :רמאנש
.דודב אוה ךורב שודקה רחבו לואש ינפמ ףדרנ דוד
.ןאצ תואלכממ והחקיו ודבע דודב רחביו (ח"ע םש) :רמאנש
.לואשב אוה ךורב שודקה רחבו םיתשלפ ינפמ ףדרנ לואש
.'ה וב רחב רשא םתיארה ('י 'א לאומש) :רמאנש
.לארשיב אוה ךורב שודקה רחבו תומואה ינפמ ףדרנ לארשי
.הלוגס םעל ול תויהל 'ה רחב ךב ('ז םירבד) :רמאנש

:רמא ארמז ןב יסוי 'רב רזעלא 'ר
.ןכ תונברקב ףא
:אוה ךורב שודקה רמא
,ירא ינפמ ףדרנ רוש
,רמנ ינפמ זע
.באז ינפמ שבכ
.םיפדרנה ןמ אלא ,םיפדורה ןמ ינפל ובירקת אל
.'וגו זע וא בשכ וא רוש (ב"כ ארקיו) :רמאנש

א

.'וגו טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו [זט]


:םירמוא יול ןב עשוהי יברו רזעלא יבר
.עשרה המש טפשמה םוקמ
.עשרה המש ,לארשי לש ןיד ןיכתוחו ןיבשוי הלודג ירדהנסש םוקמ
.ךוותה רעשב ובשיו לבב ךלמ ירש לכ ואביו (ט"ל הימרי) :רמאנש
.עשרה המש ,תוכלהה תא וב ןיכתוחש םוקמ
,סירס בר םיכסרש .ובנ ,רגמס ,רצארש ,לגרנ :ובשי םש
.לבב ךלמ ירש תיראש לכו גמ בר רצארש לגרנ
:רמא [לשמ=] אלתמ
יבלוק אנייז ירמ הלתד ןה
.היתלוק הלת איער
[.ודכ העורה הלת ,וברח ןודאה הלתש םוקמב :םוגרת]
:תחווצ שדקה חורו
.עשרה המש קדצה םוקמו
.םיחצרמ התעו הב ןילי קדצ ('א היעשי) :וב רמאנש םוקמ
.ןילוטק ןידיבע אה
.הירוא תאו הירכז תא וגרה םש

:אחא 'ר הימק אעב ןתנוי 'ר
?םישנ תרזעב וא לארשי תרזעב ,הירכז תא וגרה םוקמ הזיאב
,לארשי תרזעב אלו םישנ תרזעב אל :ול רמא
.םינהכ תרזעב אלא
,ליא םדכ אלו יבצ םדכ אל ומדב וגהנ אלו
:הרותב םהב ביתכ יבצו ליא םדב
.רפעב והסכו ומד תא ךפשו (ז"י ארקיו)
,יבצו ליא םדכ אל ומדב וגהנ אל קידצה הירכז לבא
.םינבאה לע והוכפש אלא
.'וגו והתמש עלס חיחצ לע היה הכותב המד יכ (ד"כ לאקזחי) :ביתכד
?המל ךכ לכ
,ךכ לעו םקנ םוקנלו המח תולעהל
.ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו :ביתכ

,םילשורי תא בירחהל ןדארזובנ הלעש העשב אצומ תא
,םדה ותואל אוה ךורב שודקה זמר
.היקדצ דע שאוי ןמ הנש ב"נר הלועו ססות היהיש
?ושע המ
,חנ אלו המרע לכ ושעו רפע לכ וילע ופרג
.חיתרמו ססות םדה היהו
!ךדיד יקיתייד יבגיתד אתנע אה :אמדל אוה ךורב שודקה רמא
,היתי אמחו ןדארזובנ הלעש ןויכ
?ךכ ססותש הזה םד לש וביט המ :ןול ורמא
.ןיבירקמו ןיטחוש ויהש ,םישבכו םיליאו םירפ םד :ול ורמא
,וילע טחשו םיליאו םישבכו םירפ איבה
.דמע אלו חנ אלו קתש אלו
,ןודרגב ןאלת ןאיבה דימ
,ואל םאו ?הז םד לש יביט המ יל ורמא :ןול רמא
!אלזרפד אקרסמב ןוכתי קרסמ אנא
!ךל הלגנ ,ונדימ ומד עובתל הצור אוה ךורב שודקהו ליאוה :ול ורמא
,הלאה םירבדה לכ תא ונילע אבנתמ היה ,טפושו איבנו ןהכ :ול ורמא
,וב םינימאמ ונייה אלו ונמע השוע התאש
.ונחיכומ היהש לע והונגרהו וילע ונדמעו
,חנ אלו ,וילע טחשו ,הנוהכ יחרפ ףלא םינומש איבה דימ
.הירכז לש ורבקל עיגהש דע ,הלועו עקוב םדה היהו
.חנ אלו וילע טחשו הנטק ירדהנסו הלודג ירדהנס איבה דועו
,אמד לע קעזו עשר ותוא אב העש התואב
,ןיליא ימדמ אריתי ,ךדיד אמד המו תא בט המ :היל רמאו
!?הניגב ךתמוא לכ דבינד תא יעב
,םימחר אוה ךורב שודקה אלמתנ העש התואב
,ירזכאו עשר ןב עשר ,הז םא המו :רמאו
,םימחר םהילע אלמתנ ,יתיב תא בירחהל הלעו
.ןונחו םוחר לא 'ה 'ה (ד"ל תומש) :יב בותכש יכנא
.וישעמ לכ לע וימחרו לכל 'ה בוט (ה"מק םילהת) :יב ביתכו
!המכו המכ - תחא לע
.ומוקמב עלבנו םד ותואל אוה ךורב שודקה זמר העש התואב

:ןדוי יבר רמא
,העש התואב לארשי ורבע תוריבע עבש
ןהכ וגרה
איבנו
,ןיידו
,יקנ םד וכפשו
,הרזעה תא ואמטו
תבשה םויו
.היה םירופיכה םויו

:לגעה השעמב ארק רתפ עשוהי 'ר
,עשרה המש טפשמה םוקמ
.ןידה תדמ השמ השעש םוקמ
.הנחמב רעשל רעשמ ובושו ורבע (ב"ל תומש) :רמאנש
.עשרה המש
.'וגו םעה תא יה ףוגיו (םש) :ביתכ המש
:תחווצ שדקה חורו
.עשרה המש קדצה םוקמו
.תוהולא םיתארקו םיתקדצש םוקמ
.םכלכ ןוילע ינבו םתא םיהלא יתרמא ינא (ב"פ םילהת) :רמאנש
.לגעה ושעו ועישרה םש,עשרה המש
.ול ווחתשיו (ב"ל תומש) :רמאנש

,םיטשב ארק רתפ הדוי 'ר
,עשרה המש טפשמה םוקמ
.םיטשב ןידה תדמ התשעש םוקמ
.שמשה דגנ 'הל םתוא עקוהו םעה ישאר לכ תא חק (ה"כ רבדמב) :רמאנש
עשרה המש
.ףלא העבראו םירשע הפגמב םיתמה ויהיו (םש) :רמאנש
:תרמואו תחווצ שדקה חורו
.עשרה המש קדצה םוקמו
.תוכרבל םיתכפהו םעלב לש תוללקב םיתקדצש םוקמ
.הכרבל הללקה תא ךל ךיהלא 'ה ךופהיו (ג"כ םירבד) :רמאנש
.ונזו ועישרה המש ,עשרה המש
.םיטשב לארשי בשיו (ה"כ רבדמב) :רמאנש

:רמא יול 'ר קחצי 'רו יול 'ר
.ןימיב םירבד ינשו .דיב םירבד ינש
,דיב םירבד ינש
'וגו יח לכ שפנ ודיב רשא (ב"י בויא) :ביתכד
.ידי טפשמב זחאתו (ב"ל םירבד) :ביתכו
,ןימיב םירבד ינשו
.ומל תד שא ונימימ (ג"ל םש) :רמאנש
.ךנימי האלמ קדצ (ח"מ םילהת) :ביתכו

:קחצי יבר רמא
:אוה ךורב שודקה רמא
:יתרמאו ךתוא יתיוצו ךתוא יתקזחהש המ לכ שפנ שפנל
.'וגו םדה לוכא יתלבל קזח קר (ב"י םירבד)
,תאטוחו תסמוחו תלזוגו תאצוי ירהו
,תאטוחו ןידה תדממ האצוי ,ןידה תדמב תדמועו
.'וגו הגגשב אטחת יכ שפנ רמאל לארשי ינב לא רבד ('ד ארקיו) :רמאנש

א

.םיהלאה טופשי עשרה תאו קידצה תא יבלב ינא יתרמא [זי]


:רמא אפפ רב אנינח 'ר
.םיהלאה טופשי עשרכ קידצ
,ןודרגל הלוע םיטסל
.ןודרגל הלוע אביקע 'רו

:רמא יברו
.םיהלאה טופשי עשר דיב קידצ

.אביקע 'ר תא ןד עשרה סופורסונרוט
.אייקדולב ויחא סופפ תאו סונאילול תא סוניכרט גרהשכו
,הירזעו לאשימ היננח לש םמעמ םתא ןיא :םהל רמא
.רצנדכובנ לש וינב ינבמ ינאו
.ידימ םכתא ליציו הירזעו לאשימ היננח לש םהיהלא אובי
,ויה ןירשכ הירזעו לאשימ היננח :ול ורמא
,ןוגה ךלמ היה רצנדכובנ ךלמהו
.סנ ודי לע תושעל היה יוארו
,םוקמל ונא ןיבייח םדא ינב ונא לבא
!ךדי לע סנ תושעל יואר ךניאו ,בייח ךלמ התאו
!התימ יביוחמ ונאו
,ואל םאו ,בטומ ונגרוה התא םא
,םוקמל שי ,םיברקעו םישחנו םיבודו תוירא הברה
,םהידי לע ןיגרהנ םדא ינבש
,םהמ דחאכ אלא בושח ךניא ,ונגרוה התא םאו
!ךדימ ונימד עובתל דיתע אוה ךורב שודקהש אלא
,םשמ זוזל וקיפסה אל :ורמא
,ימורמ ילפויד וילע ואבש דע
.ןיריזגב וחומ תא ואיצוהו

.םש השעמה לכ לעו ץפח לכל תע יכ
.ץפח שי תע לכלו תע שי ץפח לכל
,םש השעמה לכ לעו
,דיבע אוה יעב שניאד המ אמלע ןידהב
.אנבשוחו אניד ןמת םרב


א

.םדאה ינב תרבד לע יבלב ינא יתרמא [חי]

,הזה םלועב םהב םירבדמ םיעשרהש תורבדמ לע
,הזה םלועב ןיפדגמו ןיפרחמ םהש
.םולש םהל עיפשמ אוה ךורב שודקהו

?המל ךכ לכ
,םיעשר לש ןידה תדמ םהל ררבל ,םיהלאה םרבל
.םהל המה המהב םהש תוארלו
.המהבכ ולשמנ םיעשרהש ,םלועל תוארהלו תוארל
,הגירהב תנודינ המהבה המ
,אבה םלועה ייחל האב הניאו
,הגירהב ןינודינ תומהבכ םיעשרה ףא
.אבה םלועה ייחל םיאב ןניאו

:רחא רבד
,םדאה ינב תרבד לע
,הזה םלועב םירבדמ םיקידצהש תורבדמ לע
.ןירוסיבו תוינעתבו ףוגיסב
?המל ךכ לכו
,םתוקדצ תדמ םהל ררבל ,םיהלאה םרבל
,םהל המה המהב םהש תוארלו
,המהבכ וירחא ןיכשמנ לארשי ךאיה ,םלועה תומואל תוארהלו תוארל
.םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו (ד"ל לאקזחי) :רמאנש
.םיקידצה ךכ ,הטיחשל הראוצ תטשופ וז המהב המ אלא
.'וגו םויה לכ ונגרוה ךילע יכ (ד"מ םילהת) :רמאנש

.ךדיב היהת הזה תרוסמה אלא
,ותתימל ךומס הווצמ השועה לכ
,הריסח ותקדצ תדמ התיה אלש המוד
.המילשהו הווצמ התוא םא יכ
,ותתימל ךומס הריבע רבועה לכו
,הריסח ותעשר תדמ התיה אלש המוד
.המילשהו הריבע התוא אלא
,ןימילש ןיכלוה ולאו ולא
,םקדצ תדמב ןימילש ולא
.םעשר תדמב ןימילש ולאו

:רמא ןוב 'ר קחצי 'רו ןוב 'ר
:אוה ךורב שודקה רמא
,םדא םייורק םהש לארשימ םיאיבנ יתדמעהש םשכ אל
,םתא םדא :רמאנש
,המהב םייורק םהש ,םלועה תומואל םיאיבנ יתדמעה ךכ אל
.הבר המהבו ('ד הנוי) :רמאנש

א
:רמא קחצי 'רו

.המהבה הרקמו םדא ינב הרקמ יכ (טי)

.המהבה הרקמ ךכ ,םדא הרקמש םשכ אל
:אוה ךורב שודקה רמא
,םדאה לע יתרמאו יתרזגש םשכ אל
.ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו (ב"י ארקיו)
המהבה לע יתרזג ךכ אל
.'וגו האלהו ינימשה םוימו (ב"כ םש) :רמאנש

.לבה לכה יכ ןיא המהבה ןמ םדאה רתומ

?ןיא והמ

:רמא קחצי יברב ןמחנ בר
,ותיתחתל יונ ול השע
.המהבכ הזבתמ היהי אלש

- ןדוי 'רו יאני יבר
,וילע יופכ ןירפופאו לוענמ ול השע :רמא דח
.המהבכ הזבתמ אהי אלש
,ותיתחתל תותסכ ול השע :רמא דחו
.ותבישי תעשב רעטצמ אהי אלש

- ימא 'רו יול 'ר
.הרובק ול השע :רמא דח
.ןורא ול השע :רמא דחו
.ןיכירכתו ןורא ול השע :רמא דחו

א

.'וגו דחא םוקמ לא ךלוה לכה [כ]


- עשוהי 'רו רזעילא 'ר
:רמוא רזעילא 'ר
.םימשה ןמ ותיירב םימשב אוה ךורב שודקה ארבש המ לכ
.ץראה ןמ ותיירב ץראב ארבש המ לכו
?אמעט יאמ
,םימשה ןמ 'ה תא וללה (ח"מק םילהת)
.'וגו ויכאלמ לכ והוללה םימורמב והוללה
- דע
,תומוהת לכו םינינת ץראה ןמ 'ה תא וללה
.'וגו רוטיקו גלש דרבו שא
.רומזמה לכ ףוס דע

:רמוא עשוהי 'רו
,ץראבו םימשב אוה ךורב שודקה ארבש המ לכ
.םימשה ןמ ותיירב
:וב בותכש יפ לע ףא גלשה
.ץרא אווה רמאי גלשל יכ (ז"ל בויא)
.םימשה ןמ אלא ,ותיירב ןיא
.'וגו םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ (ה"נ היעשי) :רמאנש

:רמוא ףסוי רב אייח 'ר
.םשגה ץראה ןמ ותיירב ,ץראבו םימשבש המ לכ
:וב בותכש ,ןכ יפ לע ףא
,םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ
.ץראה ןמ אלא ותיירב ןיא
?ץראה ןמ הלעי דאו ('ב תישארב) ,םעט המו

.אכה ןמ הל יתיימ ןדוי 'ר
.'וגו דחא םוקמ לא ךלוה לכה

:רמא ןמחנ 'ר
.ץראה ןמ אלא ,ארבנ אל המח לגלג וליפא
.'וגו חרזי אלו סרחל רמואה ('ט בויא) :ביתכד

א

.'וגו םדאה ינב חור עדוי ימ [אכ]

,םיקידצ לש ןתמשנ תחא ,ינת
,םיעשר לש ןתמשנ תחאו
.םורמל תולוע םלוכ
,רצואב תונותנ ןה םיקידצ לש ןהיתומשנש אלא
.ץראב תופרוטמ םיעשר לש ןהיתומשנו
:שדקה חורב דודל ליגיבא הרמאש
.םייחה רורצב הרורצ ינדא שפנ התיהו (ה"כ 'א לאומש)
!?ןכ םיעשר לש ףא לוכי
.עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביוא שפנ תאו :רמול דומלת

,אתפלח ןב יסוי 'רל הלאש אנורטמ
,ןיד אוה המ :ול הרמא
?הלעמל איה הלועה םדאה ינב חור עדוי ימו :ביתכד
,רצואב תונותנ םהש םיקידצ לש ןהיתומשנ ולא :הל רמא
:שדקה חורב דודל הרמא ליגיבא ןכש
.'וגו םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ התיהו
!?ןכ םיעשר לש ףא לוכי
.עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביוא שפנ תאו :רמול דומלת
,ןיד והמו :היל הרמא
.ץראל הטמל איה תדרויה המהבה חורו :ביתכד
,םיעשר לש ןהיתומשנ ןה ולא :ול רמא
.הטמל םנהיגל תודרוי ןהש
,יתלבאה הלאש ותדר םויב (א"ל לאקזחי) :רמאנש
.'וגו םוהת תא וילע יתסכ

א

.'וגו בוט ןיא יכ יתיארו [בכ]

?תוארל ונאיבי ימ יכ
?המלש השעש המב תוארל דודל ונאיבי ימ
.וירחא היהיש המב תוארל המלשל ונאיבי ימ
?םעבחר השעש המב
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ