נתונים על מערכת החינוך הדתי

מתוך "חוברת נתונים למועצת חמ"ד על מערכת החינוך הדתית התשנ"ז-התשנ"ט"
בהוצאת משרד החינוך התרבות והספורט- מינהל החינוך הדתי


טבלה 1 - מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך במגזר היהודי
טבלה 2 - נתונים על כלל מערכת החינוך הממלכתית-דתית
טבלה 3 - נתונים על מערכת החינוך העל יסודית הממלכתית דתית
טבלה 4 - נתונים על כיתות י"ב במערכת החינוך הממלכתית-דתית
טבלה 5 - בתי ספר תורניים ותלמידים בחינוך היסודי הממלכתי דתי
טבלה 6 - נתונים על "מעיין החינוך התורני"
טבלה 7 - נתונים על "החינוך העצמאי"
טבלה 8 - שיעור האקדמאים בחינוך היסודי הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי
טבלה 9 - שיעור האקדמאים בחינוך העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי
טבלה 10 - מספר הנבחנים והעוברים את בחינות הבגרות: תלמוד ותושבע"פ
טבלה 11 - מספר הנבחנים והעוברים את בחינות הבגרות: תנ"ך
טבלה 12 - טבלת השוואה בין החינוך הדתי לחינוך הכללי תשנ"ו-תשנ"ח - תנ"ך
טבלה 13 - מספר הנבחנים והעוברים את בחינות הבגרות: מחשבת ישראל
טבלה 14 - מספר הנבחנים והעוברים את בחינות הבגרות: אנגלית
טבלה 15 - מספר הנבחנים והעוברים את בחינות הבגרות: מתמטיקה
טבלה 16 - מספר הנבחנים והעוברים את בחינות הבגרות: מדעים
טבלה 17 - שינויים בזכאות לתעודת הבגרות בחמ"ד, בעשור האחרון
טבלה 18 - שיעור הניגשים והזכאים לתעודת בגרות בחינוך הממלכתי לעומת החינוך הממלכתי דתי
טבלה 19 - מס' ושיעור הלומדים, הניגשים והזכאים לבגרות בכיתות י"ב מגזר יהודי לפי פיקוח, תשנ"ז
טבלה 20 - מס' ושיעור הלומדים, הניגשים והזכאים לבגרות בכיתות י"ב מגזר יהודי לפי פיקוח, תשנ"ח
טבלה 21 - מידע על תעודות הבגרות במגזר היהודי לפי פיקוח - שנת תשנ"ח
טבלה 22 - התפלגות הזכאים לפי יחידות לימוד - שנת תשנ"ח